Παράδοση οχήματος λεωφορείου στο Ειδικό Σχολείο Κωφών Αργυρούπολης

ΟΜΙΛΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ,
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
στην τελετή εν όψει της παράδοσης οχήματος λεωφορείου
στο Ειδικό Σχολείο Κωφών Αργυρούπολης

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητά Παιδιά,

Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στη γιορτή για τη λήξη του σχολικού έτους εξ’ αφορμής της παραδόσεως εντός της προσεχούς εβδομάδος ενός οχήματος λεωφορείου, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τις ευθύνες της διακυβερνήσεως της Χώρας, με μία σειρά μέτρων ενισχύσαμε το κοινωνικό κράτος και αυξήσαμε την αποτελεσματικότητα των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς, προκαταλήψεις και ανισότητες.

Οι άξονες της δράσης μας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι:

- Η καταπολέμηση της κοινωνικής προκατάληψης, η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες περιθωριοποιεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή αναλάβαμε πολλές κοινωνικές πρωτοβουλίες, που συνίστανται στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εμπέδωση του αισθήματος ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με όλους.
- Το δικαίωμα στην προσπελάσιμη πόλη, δηλαδή η εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα αεροδρόμια και τις δημόσιες υπηρεσίες, την οποία ενθαρρύναμε. Παραχωρήσαμε σε σωματεία ειδικά διασκευασμένα οχήματα. Στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέψαμε υψηλά πρόστιμα και άμεση απομάκρυνση των οχημάτων που σταθμεύονται επί πεζοδρομίων, ραμπών και χώρων στάθμευσης. Αδειοδοτήσαμε εταιρίες και συνεταιρισμούς ταξί για την κυκλοφορία ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων. Εφαρμόσαμε την κοινοτική οδηγία για την έκδοση αδειών οδήγησης.
- Το δικαίωμα στην εργασία, το οποίο συνίσταται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την παροχή κινήτρων και την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες, την επιχορήγηση νέων ελευθέρων επαγγελματιών και την εργονομική διευθέτηση των χώρων εργασίας.
- Η οικονομική στήριξη δεδομένου ότι το κόστος ζωής είναι εξαιρετικά υψηλό. Με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο προσφέραμε οικονομικές διευκολύνσεις(αύξηση κατά 25% των δαπανών χωρίς παραστατικά που αφαιρείται από το φόρο, μείωση του ΦΠΑ σε βοηθητικά μηχανήματα, απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για κατοικίες 90 τμ).
Θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει τη διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων στα άτομα με ειδικές ανάγκες υπηρεσιών και την άρση των διοικητικών εμποδίων. Αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα στα δημόσια κτήρια και διασφαλίσαμε κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Διευκολύναμε τη μετατροπή από ορισμένου σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων στο πλαίσιο του ΠΔ 164/2004 των ατόμων με αναπηρία 50% και άνω, εφόσον έχουν συμπληρώσει 18 (και όχι 24) μήνες απασχόλησης.

Με το ΠΔ 13/2005 συστήσαμε ειδικό τμήμα προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες στη Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και αντίστοιχα ειδικά Γραφεία στο Εθνικό Τυπογραφείο και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το ανωτέρω Τμήμα έχει επιτελικό ρόλο. Έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 7 εγκυκλίους προς τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, ν.π.δ.δ. εποπτεύοντας και παρακολουθώντας την άμεση συμμόρφωσή τους με τη υποχρέωση λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της συμβατότητας των εγκαταστάσεων με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και της παροχής των λοιπών διευκολύνσεων στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Με το ΠΔ 145/2006 συστήσαμε σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας αυτοτελές Τμήμα Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή των προβλημάτων προσβασιμότητας, την εισήγηση μέτρων διευκολύνσεως και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Σήμερα, λειτουργούν τέτοια τμήματα σε 5 Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου).

Με το ν. 3250/2004 περί μερικής απασχολήσεως προβλέψαμε ότι τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες από τις οποίες προέρχεται το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 10%, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού.

Στον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προβλέψαμε ότι οι μητέρες με αναπηρία 67% και άνω δικαιούνταιπροσαυξήσεως του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου κατά 6 μήνες ή 1 μήνα, αντίστοιχα. Επίσης, υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές 6 εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους αδείας. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

Στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα προβλέψαμε τη δυνατότητα του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου να προβεί σε μείωση δημοτικών φόρων ή τελών έως το 50% ή ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή από αυτά για τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους και τους άπορους.

Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» προωθήσαμε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ώστε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση να διευκολύνει την καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Καταρτίσαμε σε έντυπη και ψηφιακή μορφή τον «Οδηγό του Πολίτη με αναπηρία», ένα λειτουργικό εγχειρίδιο, χρήσιμο για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στο οποίο συλλέξαμε και καταγράψαμε συστηματικά τα πλεονεκτήματα και τις διευκολύνσεις.

Εντατικοποιήσαμε την αποτελεσματική και κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες από τα 1054 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι εύκολα προσβάσιμη. Η ιστοσελίδα μάλιστα των ΚΕΠ έχει κατασκευασθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι τυφλοί.

Καλούμεθα όλοι να συμβάλλουμε ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να αισθάνονται ισότιμα και να τυγχάνουν ίσης μεταχειρίσεως και, με την καθημερινή στάση ζωής, να εξαλείψουμε συμπεριφορές του παρελθόντος, που συντηρούν προκαταλήψεις και περιθωριοποιούν συνανθρώπους μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.