Ομιλία κατά την έναρξη διημερίδας στην Καλαμάτα.

Ομιλία Απόστολου Ανδρεουλάκου,Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης στη Διημερίδα με τίτλο: «Η συμβολή των ελεγκτικών διαδικασιών στη βελτίωση της διοικητικής δράσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης» στην Καλαμάτα.
Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Διημερίδος, την οποία διοργανώνει με επιτυχία στη φιλόξενη Καλαμάτα το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Η Νέα Διακυβέρνηση θέλοντας να τονίσει το σημαντικό ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών στη βελτίωση της διοικητικής δράσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει πραγματοποιήσει καινοτόμες παρεμβάσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποτελούν αποσπασματικές ρυθμίσεις, διότι εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης όλου του φάσματος της Δημόσιας Διοίκησης.

Προσδίδουμε μεγάλη σημασία στη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την πάταξη της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Hεκστρατεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς προϋποθέτει μία σφαιρική αντιμετώπιση με συντονισμένες δράσεις, στη βάση ηθικών αξιών και αρχών δεοντολογίας σε διοικούντες και διοικουμένους, διαφάνειας στη διοικητική δράση, αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και απλούστευσης των διαδικασιών και πάταξης της γραφειοκρατίας.

Για την Κυβέρνηση κάθε ελεγκτικός μηχανισμός και ιδίως ο μηχανισμός που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης έχει τεράστια σημασία για τη διαφάνεια και την ποιότητα της Δημοκρατίας και την ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου που νιώθουν οι πολίτες απέναντι στο Κράτος. Η διαφθορά μαζί με την ομογάλακτη αδελφή της τη γραφειοκρατία κατατρύχουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση καιπλήττουν άμεσα τόσο τις σχέσεις του Κράτους με τον πολίτη όσο και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομία και την κοινωνία, καθ’ ότι κωλύουν την ανάληψη οικονομικών πρωτοβουλιών και εμποδίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Η πολυνομία, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα, η μη εφαρμογή των νόμων, η απουσία στοιχείων για την παραγωγή και την παραγωγικότητα της Δημόσιας Διοίκησης διογκώνουν τη διαφθορά, προκαλούν καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεων και άγουν στην παρανομία και την αυθαιρεσία. Η Νέα Διακυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να εξαλείψει τους παράγοντες αυτούς.

Στα πλαίσια αυτά αναβαθμίσαμε θεσμικά το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων και τους αναγάγαμε σε καθοριστικούς αρωγούς αυτής μας της προσπάθειας. Συγκεκριμένα:

1. Με το ν. 3260/6.8.2004 ο Ειδικός Γραμματέας και τα μέλη του ΣΕΕΔΔ δεν διώκονται, δεν εξετάζονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατυπώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν δολίως ή εάν παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας. Επεκτείναμε τη ρύθμιση αυτή και στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν με απόσπαση ή με διετή θητεία στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα αναδρομικά, από την έναρξη ισχύος του ν. 3074/2002, οπότε και ιδρύθηκε ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή.

2. Με το ν. 3345/2005 κατέστη δυνατή η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το ΣΕΕΔΔ. Η άρση του απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») των μελών των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.

3. Με τον ίδιο νόμο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης απέκτησε το δικαίωμα να ζητήσει από το Δημόσιο ή τους δημόσιους φορείς, με υποχρέωση συμμορφώσεώς τους: 1) Να παρίστανται κατά την προδικασία και την κύρια ακροαματική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τις ως άνω αξιόποινες πράξεις του υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου. 2) Να ασκούν, υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, ένδικα μέσα κατά αποφάσεων ή βουλευμάτων. 3) Να ζητούν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, να ασκήσει ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας και την κατά προτίμηση εκδίκαση των υποθέσεων.

4. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική συμβολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, του παρεσχέθη η δυνατότητα να προωθεί επιστημονικές έρευνες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, μετάκληση ειδικών επιστημόνων καθώς και να διενεργεί έργα μεταφοράς τεχνογνωσίας ελέγχων και επιθεωρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να έχουν τα μέσα για να λειτουργούν και να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και όχι να είναι θεσμοί στα χαρτιά. Προς την κατεύθυνση αυτή μεριμνήσαμε για τη στελέχωσή τους καλύπτοντας τα όποια κενά, κατά προτεραιότητα και πάντοτε μετά από συνεννόηση με τα ίδια τα ελεγκτικά όργανα που γνωρίζουν καλύτερα τις ελλείψεις τους. Συγκεκριμένα:

1. Με το ν. 3345/2005 υπερδιπλασιάσαμε τον αριθμό των Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης(από 4 σε 9) και ορίσαμε ότι στα Περιφερειακά Γραφεία θα προϊστανται Ειδικοί Επιθεωρητές. Με σκοπό τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου προβλέφθηκε η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού του ΣΕΕΔΔ από την Κεντρική Υπηρεσία στις Περιφερειακές και αντίστροφα. Με το ν. 3491/2006 αυξήθηκε κατά 1 ακόμη θέση ο αριθμός των Ειδικών Επιθεωρητών και ορίσθηκε ότι ο αριθμός τους μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων του ΣΕΕΔΔ. Ιδρύσαμε μία θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, με έδρα τηΘεσσαλονίκη, ώστε αυτός να συνεπικουρεί το Γενικό Επιθεωρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τον Αύγουστο του 2006 συστάθηκαν Περιφερειακά Γραφεία του ΣΕΕΔΔ στο Ρέθυμνο και την Πάτρα, ώστε το ΣΕΕΔΔ να είναι πιο κοντά στις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες και κοινωνίες.

2. Με τον ίδιο νόμο μπορούν και υπάλληλοι δικαστηρίων και εισαγγελιών να αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματικότερη- λόγω της εμπειρίας τους- παρακολούθηση των ποινικών διώξεων κατά υπαλλήλων.

3. Με το π.δ. 77/2005 ρυθμίσθηκαν θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα, επιλύθηκαν θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία τους και ενισχύθηκε η στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική διασύνδεση των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, ώστε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης να μπορεί να παρακολουθεί άμεσα και αποτελεσματικάτην πορεία των επιθεωρήσεων που ευρίσκονται σε εξέλιξη.

4. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάρτιση των Επιθεωρητών- Ελεγκτών μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης. Αναφέρω ιδίως το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εργαστήριο διαρκούς επιμόρφωσης για επιθεωρητές- ελεγκτές δημόσιας διοίκησης», το οποίο διοργανώθηκε από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF).

5. Ενισχύσαμε το θεσμικό πλαίσιο των ελεγκτικών μηχανισμών προωθώντας καινοτόμες παρεμβάσεις.

Με τον πρώτο νόμο που ψήφισε αυτή η Κυβέρνηση, το ν. 3242/24.5.2004, αναγάγαμε το αδίκημα της απιστίας (390 ΠΚ) σε κακούργημα.

Θεσμοθετήσαμε την υποχρεωτική γνωστοποίηση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κάθε ποινικής δίωξηςκατά υπαλλήλου ή λειτουργού, κάθε βουλεύματος και κάθε καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα περί την υπηρεσία.

Με το ν. 3345/2005 ορίσθηκε ότι η άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι πλέον υποχρεωτική, εφόσον τα ελεγκτικά όργανα διαπιστώσουν ότι ένας δημόσιος υπάλληλος ή εν γένει δημόσιος λειτουργός έχει υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα.

Αναβαθμίσαμε τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των στελεχών που υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις ευθύνης (Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εφοριών, Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, Εθνικών Ελεγκτικών Κέντρων, Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, Προϊστάμενοι Πολεοδομικών Γραφείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού), οι οποίοι λόγω της θέσης τους είναι πιο ευεπίφοροι στα φαινόμενα διαφθοράς.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο νέο Υπαλληλικό Κώδικα, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διοικητικής μεταρρύθμισης και συμβάλλει στην αντιμετώπιση πολλών διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως είναι η κακή οργάνωση και ο συγκεντρωτισμός των δημοσίων υπηρεσιών, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις κρατικές υπηρεσίες, η έλλειψη αξιολόγησης, η αναξιοκρατία, η απουσία ελέγχων και κυρώσεων καιτελικά η διαφθορά. Πλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αποκτά πειθαρχική δικαιοδοσία εφ’ όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων για καίρια πειθαρχικά παραπτώματα (ανάρμοστη συμπεριφορά, μη έγκαιρη εξυπηρέτηση του πολίτη, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή του, μη συνεργασία με τα ΚΕΠ, μη εφαρμογή των απλουστευτικών και αντιγραφειοκρατικών διαδικασιών). Η πειθαρχική αυτή εξουσία ασκείται μάλιστα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Καθιερώσαμε ως πειθαρχικά παραπτώματα την άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και την άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου.

Ιδρύσαμε 2ο Τμήμα στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και αναγνωρίσαμε το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πειθαρχικό όργανο.

Επιμηκύναμε την προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις του Δημοσίου κατά υπαλλήλων (καταλογισμός), προβλέποντας ότι οι αξιώσεις του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζημίωση στις περιπτώσεις αστικής ευθύνης παραγράφεται πλέον σε 5 έτη αντί των 2. Με τον τρόπο αυτό οι Δημόσιοι Υπάλληλοι καθίστανται περισσότερο υπεύθυνοι των πράξεών τους έναντι του Δημοσίου.

Όσον αφορά τους Δήμους και τις Κοινότητες, με το ν. 3320/2005 ενεργοποιήσαμε από 1.7.2005 τον υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών των Δήμων και Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, τον οποίο ενσωματώσαμε και στο νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Προς το σκοπό αυτό με το ν. 3274/19.10.2004 συστήσαμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο 70 θέσεις ΠΕ κατηγορίας, καθ’ ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο με Πρακτικό της Ολομελείας είχε δηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί λόγω ελλείψεως προσωπικού. Αναμορφώσαμε το σύστημα οικονομικής διοίκησής των ΟΤΑ θεσπίζοντας την υποχρεωτική εφαρμογή αρχών, που διασφαλίζουν την απόλυτηνομιμότητα, διαφάνεια και δημοσιότητα του προϋπολογισμού τους. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την εμπέδωση της διαφάνειας στις χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ, καθώς το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Θησέας» έχει αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια κατανομής των πόρων του καιτηρεί ενιαία βάση δεδομένων, η οποία επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τη ροή των χρηματοδοτήσεων.

Για την πάταξη της γραφειοκρατίας έχουμε αναλάβει πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε το διοικητικό φορτίο να μετακυληθεί από τους πολίτες στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Επισημαίνω την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών, την κατάργηση της υποχρέωσης του πολίτη να προσκομίζει δικαιολογητικά, όταν αυτά έχουν κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία, την ανασύσταση του απωλεσθέντος φακέλλου, την αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη, την ηλεκτρονική τήρηση αρχείων.

Το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης δεν είναι η παραγωγή νέων νόμων, αλλά η εφαρμογή τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την πάταξη της γραφειοκρατίας, την κακοδιοίκηση. Το πρόβλημα είναι ότι οι νόμοι αυτοί δεν τηρούνται. Για το λόγο αυτό προωθήσαμε την εντατικοποίηση των ελέγχων των οργάνων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις ως μηχανισμοί διασφάλισης της νομιμότητας της διοικητικής δράσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της ακεραιότητας, της εχεμύθειας και της ουδετερότητας και στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και τον καταμερισμό τυχόν ευθυνών, τον έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και τον εντοπισμό των τομέων της δημόσιας διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση.

Όπως προκύπτει από τις Εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το 2003 ερεύνησε 386 υποθέσεις, το 2004 371 υποθέσεις, ενώ το 2005 519 υποθέσεις. Από τα πεπραγμένα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ των ετών 2003 και του 2005 παρουσιάζεται τριπλασιασμός των ελέγχων και αύξηση της παραγωγικότητος κατά 44%. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, ενώ το 2003 είχαν γίνει 56 επιθεωρήσεις και 22 προανακρίσεις- ένορκες διοικητικές εξετάσεις, το 2004 έγιναν 88 επιθεωρήσεις και 40 προανακρίσεις- ένορκες διοικητικές εξετάσεις ενώ το 2005 έγιναν 142 επιθεωρήσεις και 32 προανακρίσεις- προκαταρκτικές εξετάσεις.

Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενθάρρυνση των καταγγελιών και αναφορών των πολιτών. Είναι αυτονόητο ότι η συνδρομή του πολίτη στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αναγκαία. Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή θέσαμε σε λειτουργία ειδική υπηρεσία τηλεφωνικών καταγγελιών για περιπτώσεις διαφθοράς και κακοδιοίκησης που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση. Οι πολίτες, καλώντας τη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών «1564», σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα, μπορούν να αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς και κακοδιοίκησης προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Οι διαρκείς προσπάθειές μας έχουν δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας και κλίμα εμπιστοσύνης των πολιτών, οι οποίοι δεν διστάζουν να καταγγείλουν συμπτώματα διαφθοράς και αδιαφάνειας, όταν και όπου εμφανίζονται, αφού βλέπουν ότι τίποτε δεν μπαίνει αβασάνιστα στο αρχείο. Όλα ερευνώνται ουσιαστικά και σε βάθος και επιβάλλονται κυρώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των καταγγελιών παρουσιάζει επί των ημερών μας σημαντική αύξηση. Από τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προκύπτει ότι μέσα σε 3 μόλις χρόνια οι καταγγελίες των πολιτών διπλασιάσθηκαν, γεγονός που πιστοποιεί ότι οι πολίτες αρχίζουν να εμπιστεύονται την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω προσπαθειών μας είναι ορατά και αποτυπώνονται στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, η οποία δείχνει ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, στο μέτρο που ανακόψαμε την πτωτική πορεία της Χώρας μας στην κατάταξη ως προς τη διαφάνεια.

Τα φαινόμενα κακοδιοίκησης όχι μόνο δεν συγκαλύπτονται, αλλά αποκαλύπτονται και πατάσσονται. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η τελευταία έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2005, όπου σημειώθηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 11 ετών στην καταπολέμηση της υπαίτιας παραβίασης και παράκαμψης του ΑΣΕΠ (ενώ, δηλαδή, ο μέσος όρος παραβιάσεων για τη δεκαετία 1994-2004 ήταν πάνω από 62,2%, το 2005 κατέβηκε στο μισό, με ποσοστό 32,2%).

Με σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την πάταξη της γραφειοκρατίας αναβαθμίσαμε τα ΚΕΠ, ώστε να διεκπεραιώνουν ολοένα και περισσότερες διοικητικές διαδικασίες και ο πολίτης να μην χρειάζεται να προστρέχει σε δημόσια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση της υποθέσεώς του. Με τα ΚΕΠ ο πολίτης παρακάμπτει τη γραφειοκρατία, αφού καταργείται η πελατειακή σχέση πολίτη- Διοίκησης και η απευθείας επαφή του πολίτη με την υπηρεσία που εκδίδει τη διοικητική πράξη. Στόχος μας είναι τα ΚΕΠ, τα οποία, βάσει ερευνών, απολαμβάνουν μεγάλης αναγνωρισιμότητας και δημοτικότητας, να εξελιχθούν σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών και να αποτελέσουν «υπηρεσίες μίας στάσης» (one stop shop).

Με τις ανωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενες, ενέργειές μας επιχειρούμε να καταστήσουμε τη Δημόσια Διοίκηση περισσότερο ευέλικτη και παραγωγική και να τη φέρουμε κοντά στον πολίτη. Σημαντική κατεύθυνση της πολιτικής μας είναι η προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η υπεράσπιση της διαφάνειας και ο συνακόλουθος αγώνας για την πάταξη της διαφθοράς και την εμπέδωση της αρχής της χρηστής διοίκησης συνιστούν διαχρονικό χρέος της Πολιτείας απέναντι στον πολίτη και το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Σε ένα δημοκρατικό κοινωνικό κράτος δικαίου η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ακώλυτη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί όμως να γίνει λόγος για ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Δημόσια Διοίκηση χωρίς να γίνονται συντονισμένα βήματα για την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ούτε επαναπαυόμαστε ούτε εφησυχάζουμε. Ο αγώνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης είναι διαρκής και συνιστά πρώτη προτεραιότητα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι την ευόδωση των εργασιών της Διημερίδος.