Διευκολύνσεις σε αθλητές – υπαλλήλους του δημόσιου τομέα

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2005

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/ 133 /οικ.25532
ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις σε αθλητές – υπαλλήλους του δημόσιου τομέα

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/17-6-99), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/τ.Α’/ 24-12-2003), και των κανονιστικών αποφάσεων αριθμ. 27746/26-11-1999 (ΦΕΚ 2119/τ.Β’/6-12-1999), και αριθμ. 30952/31-12-1999 (ΦΕΚ 44/τ. Β’/24-1-2000), αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, διορίζονται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α’/8-10-1997). Ωσαύτως αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 16117/7-6-2000 (ΦΕΚ 885/τ.β΄/18-7-2000) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που διορίζονται σε εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, εφόσον είναι εν ενεργεία αθλητές, παρέχονται από τις υπηρεσίες τους διευκολύνσεις που συνάδουν με την αθλητική τους ιδιότητα για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες. Οι ίδιες διευκολύνσεις παρέχονται και σε υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, για τους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), εφόσον έχουν σημειώσει μια τουλάχιστον από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 και εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές αδιακρίτως αν έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν .2725/99.

Οι διευκολύνσεις συνίστανται στη χορήγηση αδειών απουσίας από την υπηρεσία των ανωτέρω υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και στη μετακίνηση ή απόσπαση ή μετάθεσή τους σε υπηρεσία, ώστε να διευκολύνεται η αθλητική τους δραστηριότητα.

Επειδή μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί για διορισμό περίπου 560 διακριθέντες αθλητές, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το συντομότερο δυνατόν, εάν τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις [ΚΥΑ υπ. αριθμ. 16117/7-6-2000 - (ΦΕΚ 885/τ.β΄/18-7-2000 )] σχετικά με τον έλεγχο της συνδρομής των προβλεπόμενων από την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεων για τη χορήγηση των εν λόγω διευκολύνσεων.

Οι υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να ενημερώσουν αμέσως όλες τις υπηρεσίες τους, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν για το περιεχόμενο της εν λόγω εγκυκλίου.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της χώρας.
Ο Υφυπουργός
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης

Απόστολος Ανδρεουλάκος