Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου, 2006

Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΑΔΠ/Α/22768

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει»

Σε συνέχεια του εγγράφου μας, αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9277/5-5-2006, με το οποίο ζητούσαμε από τις υπηρεσίες του Δημοσίου να μας κοινοποιήσουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους πολίτες, προς αντικατάσταση απαιτούμενων δικαιολογητικών και το δειγματοληπτικό έλεγχο του 5% των δηλώσεων αυτών προς εξακρίβωση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

• Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων του Δημοσίου, είτε δεν χρησιμοποιεί υπεύθυνες δηλώσεις από τους πολίτες, προς αντικατάσταση δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, είτε δεν έχει προχωρήσει ποτέ στη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ακρίβειας του περιεχομένου των υπευθύνων δηλώσεων, που υποβάλλονται από τους πολίτες.

• Υπενθυμίζουμε, ότι η μη εφαρμογή, από τις υπηρεσίες, της σχετικής διάταξης που προβλέπει το δειγματοληπτικό έλεγχο του 5% των υποβαλλόμενων από τους πολίτες υπευθύνων δηλώσεων, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις για τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν πραγματοποιούν το δειγματοληπτικό έλεγχο.

• Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται οι υπηρεσίες να συμπληρώσουν το υπόδειγμα των συγκεντρωτικών καταστάσεων υποβολής και ελέγχου υπευθύνων δηλώσεων ,που συμπεριλαμβάνεται στην αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9277/5-5-2006 εγκύκλιό μας, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της παρούσας εγκυκλίου μέχρι 31-12-2006.

Η αποστολή των στατιστικών στοιχείων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά και μόνο με βάση το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με την αποστολή email στη διεύθυνση:k.kaparos@ypesdda.gov.gr μέχρι 20-1-2007.

Με βάση τα νέα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν, το ΥΠΕΣΔΔΑ θα προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες για τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν πραγματοποιούν τον δειγματοληπτικό έλεγχο του 5% επί των υπευθύνων δηλώσεων που υπεβλήθησαν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (άρθρο 10 Ν. 3230/2004 ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004).

Παρακαλούνται τα Υπουργεία να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν.

Η Γενική Δ/νση Εποπτείας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ παρακαλείται να κοινοποιήσει την εγκύκλιο αυτή στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.