Αποστολή στοιχείων για την εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά».

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -, στην προσπάθειά του να συμβάλει στην έγκυρη, ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, προέβη στην επανέκδοση της εφημερίδας του «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2006.

Τα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τρίτη και διανέμονται, δωρεάν, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της Χώρας, καθώς και από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασ. Σοφίας 15, Ισόγειο).

Ενδεικτικά, η εφημερίδα περιλαμβάνει ειδήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις ή τις ενέργειες που πραγματοποιούνται ή προωθούνται από φορείς του δημόσιου τομέα στα σημαντικότερα θέματα Δημόσιας Διοίκησης γενικότερου ενδιαφέροντος, ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων για τις επικείμενες προσλήψεις προσωπικού τους, επιστημονικές ή άλλες ανακοινώσεις, χρήσιμα τηλέφωνα δημοσίων υπηρεσιών, κλπ.

Επειδή ο μεγαλύτερος αριθμός εντύπων της εφημερίδας αποστέλλεται στα Κ.Ε.Π., που αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας του πολίτη με τη Διοίκηση και προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν δυσχέρειες στη λήψη και διανομή της, κρίνεται σκόπιμο τα Κ.Ε.Π. να συνεργάζονται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ειδικότερα με την Επιτροπή που συγκροτήθηκε στην Υπηρεσία μας και έχει την ευθύνη της σύνταξης, έκδοσης και διανομής της εφημερίδας«ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» (υπεύθυνη της Επιτροπής του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., κα Έφη Στεφοπούλου, τηλ. 210-3393115, fax: 210-3393100 και e-mail:dimosiografika@ypesdda.gov.gr ).

Ως εκ τούτου τα Κ.Ε.Π. καλούνται, κάθε εβδομάδα, να καταχωρούν τον αριθμό των εντύπων που παρέλαβαν καθώς και τον αριθμό τυχόν αδιάθετων εντύπων της προηγούμενης έκδοσης, μέσω της εφαρμογής KepInfo, επιλέγοντας το σύνδεσμο (link) «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά».

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι τα ΚΕΠ που δεν έχουν πρόσβαση στην ως άνω εφαρμογή, θα ενημερώνουν την Επιτροπή για τα προαναφερόμενα, με τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.