Υποβολή στοιχείων για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Όπως σας έχει, ήδη, γνωστοποιηθεί με προγενέστερες εγκυκλίους μας, με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.3242/04, θεσπίστηκε η υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης να αναζητά αυτεπάγγελτα ορισμένα δικαιολογητικά. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η απεμπλοκή των πολιτών από την αναζήτηση δικαιολογητικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση διοικητικών πράξεων, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Με βάση την προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη υπεγράφησαν οι κατωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν συνοδευόμενες από ισάριθμες εγκυκλίους της υπηρεσίας μας, από τα σχετικά έντυπα αναζήτησης, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή τους:

1) ΔΙΑΔΠ/2458/22-2-2005 (ΦΕΚ 267/Β/1-3-2005) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου»,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την αριθμ. 92605οικ/05 (ΦΕΚ 1334/Β΄/21-9-2005 «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης»
2) ΔΙΑΔΠ/Α/5482/21-3-2005 (ΦΕΚ 400/Β/28-3-2005) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης –τύπου Α΄ και Β΄ – που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

3) ΔΙΑΔΠ/Ε/5185/16-3-2005 (ΦΕΚ 373/Β/23-3-2005 «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»

4) ΔΙΑΔΠ/Α/6930/7-4-2005 (ΦΕΚ 488/Β/13-4-2005) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» και ΔΙΑΔΠ/Α/22558/05 (ΦΕΚ 1605/Β΄/21-11-2005) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»

5) ΔΙΑΔΠ/Α/9981/23-5-2005 (ΦΕΚ 726/Β/30-5-2005) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω συστήματος πιστοποιημένης τηλεομοιοτυπίας»

6) ΔΙΑΔΠ/Α/8317/05 (ΦΕΚ 610/Β΄/9-5-2005) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

7) ΔΙΑΔΠ/Α/1786/06 (ΦΕΚ 88/Β΄/30-1-2006) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης»

8) ΔΙΑΔΠ/Ε/2097/06 (ΦΕΚ 108/Β΄/31-1-2006) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από δέκα επτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»

9) 4484/ΣΤ5/06 (ΦΕΚ 587/Β΄/10-5-2006)»Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)»

10) ΔΙΑΔΠ/Α/17402/06 (ΦΕΚ 1042/1-8-2006) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Ειδικότερα βάσει των ανωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων, εντάχθηκαν στο σύστημα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης διακόσια εννέα (209) πιστοποιητικά, τα οποία οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υποχρεούνται να αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που απαιτούνται για την έκδοση τελικής διοικητικής πράξης, εφόσον, βέβαια, το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι.

Προκειμένου να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, η οποία εντάσσεται στα λαμβανόμενα από τη Διοίκηση μέτρα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας κα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, το αργότερο, μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2006 τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Τον αριθμό πιστοποιητικών (ανά κατηγορία πιστοποιητικού) που έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα, όπως και τον αριθμό των πιστοποιητικών (ανά κατηγορία), τα οποία προσκομίστηκαν από τους πολίτες.

2) Την τήρηση ή μη της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης των πιστοποιητικών, η οποία αναφέρεται σε κάθε κοινή υπουργική απόφαση και ιδίως το χρόνο αποστολής του αιτήματος, το χρόνο παραλαβής της απάντησης, καθώς και την ανταπόκριση της καθύλην αρμόδιας υπηρεσίας.

3) Την τροποποίηση ή μη των σχετικών εντύπων των αιτήσεων της υπηρεσίας σας που συμπληρώνουν οι πολίτες, ώστε να αναγράφεται εμφανώς η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης των σχετικών πιστοποιητικών κατόπιν συναίνεσης του πολίτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλοι οι φορείς του Δημοσίου, παρακαλούνται, να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία τόσο από τις υπηρεσίες τους όσο και από τα εποπτευόμενα από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, παρακαλείται να συγκεντρώσει και να μας αποστείλει τα κατά τα ανωτέρω στοιχεία από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.