Πιστοποίηση διαδικασιών του ΟΤΕ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Όπως είναι, ήδη, γνωστό τα ΚΕΠ, τα οποία έχουν συσταθεί με βάση το άρθρο 31 του Ν.3013/2002, είναι ουσιαστικά υποκαταστήματα του κράτους που έχουν ως σκοπό την ταχεία και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα ΚΕΠ, με το έργο το οποίο επιτελούν έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών, ως υπηρεσίες οι οποίες με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάχυση έγκαιρης και ορθής διοικητικής πληροφόρησης και κατά συνέπεια, στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο οι ανάγκες συναλλαγής των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Ως εκ τούτου, τα ΚΕΠ οφείλουν να προσαρμόζουν δυναμικά το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αποστολή τους και να διευρύνουν συνεχώς τον κύκλο των συναλλαγών τους. Για το λόγο αυτό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 διευρύνονται οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ καθώς δίδεται η δυνατότητα ένταξης σε αυτά και διαδικασιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τις αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/2242/3-2-06/ΦΕΚ 135 Β΄/6-2-06, ΔΙΑΔΠ/Ε/3831/10-8-06/ΦΕΚ 1188 Β΄/16-8-06 αποφάσεις μας ήδη έχουμε εντάξει στα ΚΕΠ 18 διαδικασίες της ΔΕΗ και 20 διαδικασίες της ΕΥΔΑΠ.
Κατά συνέπεια και στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ευέλικτης, αποτελεσματικής και αποδοτικής Δημόσιας Διοίκησης, παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση, ώστε να προταθούν διαδικασίες του ΟΤΕ οι οποίες (μετά από τη σχετική επεξεργασία και μελέτη) να πιστοποιηθούν για τη διεκπεραίωσή τους μέσω ΚΕΠ.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να υποδείξετε στελέχη του ΟΤΕ τα οποία θα συνεργαστούν με την αρμόδια Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών της ΓΓΔΔ & για τη διεκπεραίωση των υπό ένταξη διαδικασιών, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης πιστοποίησής τους.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.