Προσβασιμότητα ΚΕΠ στα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)

Από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας για την κτιριακή υποδομή του ΚΕΠ του Δήμου σας, προκύπτει ότι δεν είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έχει ήδη καλέσει τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., με τις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ Π.ΑμεΑ /Φ.3 /2/ 22340/ 7-11-2005 και ΔΙΑΔΠ/ Π.ΑμεΑ /Φ.3/ 5/ 5690/ 16-3-06, (βλέπε: gspa.gr /ΑΜΕΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ), να υποβάλουν πρόγραμμα προώθησης της προσβασιμότητας, καθώς και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του για το 2006. Στις εν λόγω εγκυκλίους επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της κατάρτισης και εφαρμογής του προγράμματος, θα επιληφθούν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους (π.χ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), οι οποίοι σε περίπτωση που διαπιστώσουν μη τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν στην πρόσβαση των ΑμεΑ, θα επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τα ΚΕΠ στην ηλεκτρονική βάση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) των ΚΕΠ, οι αποδέκτες του Πίνακα Α διαθέτουν W.C. για ΑμεΑ, αλλά το ΚΕΠ δεν είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ και οι αποδέκτες του πίνακα Β δεν διαθέτουν W. C. για ΑμεΑ και το ΚΕΠ δεν είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τους λόγους για τους οποίους το ΚΕΠ δεν είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου να αρθεί το έλλειμμα προσβασιμότητας.

Ειδικότερα στους αποδέκτες του πίνακα Γ επισημαίνουμε ότι δεν έχουν συμπληρώσει το ηλεκτρονικό δελτίο απογραφής του ΚΕΠ που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ομάδας Διοίκησης Έργου των ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία τόσο για την προσβασιμότητα του ΚΕΠ στα ΑμεΑ, όσο και για τα λοιπά στοιχεία που περιέχει το ηλεκτρονικό δελτίο απογραφής του ΚΕΠ. Επομένως πέρα από την ανωτέρω ενημέρωση πρέπει να συμπληρωθεί άμεσα και το ηλεκτρονικό δελτίο απογραφής του ΚΕΠ.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.