Κατανομή διακοσίων ογδόντα τριών (283) συμβάσεων μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι:

1. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 28 του Ν.2190/94 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, για το χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών πριν από τη διενέργεια των εκλογών και έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων από τις νέες Δημοτικές και Νομαρχιακές αρχές,
2. υπάρχουν ΚΕΠ τα οποία στελεχώνονται από άτομα (συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των οποίων οι συμβάσεις έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Υφυπουργό ΕΣΔΔΑ στα πλαίσια της δράσης της ΟΔΕ – ΚΕΠ του ΥΠΕΣΔΔΑ αποκλειστικά για τη λειτουργία των ΚΕΠ), των οποίων οι συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 1-9-2006 έως 31-12-06,

αποφασίζουμε την έγκριση διακοσίων ογδόντα τριών (283) συμβάσεων μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού της Χώρας στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν μεταξύ 1-9-2006 και 31-12-2006, αφού πρώτα λυθούν οι συμβάσεις που διανύουν τα κατωτέρω ΚΕΠ την παρούσα περίοδο οι οποίες λήγουν από 1/9/06 έως 31/12/06 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία των ΚΕΠ.

Για τη σύναψη των συμβάσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι κατωτέρω οδηγίες :

 

1. Oι συμβάσεις μίσθωσης έργου τις οποίες διανύουν τα ΚΕΠ την παρούσα περίοδο και λήγουν από 1/9/06 έως

31/12/06 θα πρέπει να έχουν λυθεί με κοινή απόφαση των δύο μερών (συμβασιούχου και εκπροσώπου του ΟΤΑ –επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) έως την 30-8-06 και οι νέες συμβάσεις να υπογραφούν την επομένη εργάσιμη.

2. Κάθε σύμβαση θα συναφθεί ηλεκτρονικά και θα αποσταλεί με το ταχυδρομείο στην ΟΔΕ του ΥΠΕΣΔΔΑ μαζί με την κοινή απόφαση λύσης της προηγούμενης σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η νέα σύμβαση δε θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται.

3. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΕ/ΚΕΠ/ ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

Κατόπιν των ανωτέρω αποστέλλεται πίνακας προς τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας με τα ΚΕΠ στα οποία οι συμβάσεις λήγουν μεταξύ 1-9-2006 και 31-12-2006 , προκειμένου να εκδώσουν έγκαιρα για τους ΟΤΑ ευθύνης τους τις αποφάσεις κατανομής.

Επισημαίνεται στους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών ότι οι αποφάσεις κατανομής των συμβάσεων ανά ΚΕΠ καθώς και οι ανωτέρω οδηγίες για τη σύναψη των συμβάσεων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στους ΟΤΑ μέχρι 30-7-2006 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης σύναψης και αποστολής των συμβάσεων στην ΟΔΕ ΚΕΠ του ΥΠΕΣΔΔΑ για σχετικό έλεγχο.