Απόδειξη αποστολής εγγράφων με FAX και άρση φραγής στο Connection ID των FAX του Δημοσίου

Από πολίτες και επιχειρήσεις έχει καταγγελθεί ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν προβεί σε φραγή της ένδειξης CONNECTION ID του FAX το οποίο διαθέτουν, με αποτέλεσμα οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις να μην έχουν απόδειξη αποστολής στη συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία απέστειλαν το FAX.

Σχετικά με το θέμα αυτό σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Mε το άρθρο 14 του ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α΄) θεσμοθετήθηκε η διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία, τόσο των δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους, όσο και μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών. Με το ίδιο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία, όπως το είδος εγγράφων που επιτρέπεται να διακινούνται μέσων τηλεομοιοτυπίας, τις προϋποθέσεις εξασφάλισης εγκυρότητας διακίνησης των εγγράφων κλπ.

Το μοναδικό αποδεικτικό υποβολής ενός εγγράφου που έχει διακινηθεί με τηλεομοιοτυπία είναι το transmission paper (έντυπο διαβίβασης) που εκτυπώνεται από το Fax του αποστολέα. Το συγκεκριμένο έντυπο μας πληροφορεί για το αν ήταν επιτυχής η αποστολή του FAX, για την ημερομηνία και την ώρα που εστάλη, καθώς και για τα στοιχεία του παραλήπτη (δηλαδή της υπηρεσίας στην οποία εστάλη το FAX). Το ανωτέρω έντυπο είναι η πιστοποίηση ή απόδειξη που παρέχεται στους πολίτες που αποστέλλουν μία αίτηση με FAX, ώστε να μπορούν να αποδείξουν την υποβολή της, καθώς και να πληροφορηθούν και για την πορεία της υπόθεσής τους.

Με βάση τα παραπάνω, οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προβεί σε φραγή του αριθμού FAX τους στην ένδειξη Connection ID, παρακαλούνται να φροντίσουν για την άμεση άρση της φραγής αυτής, προκειμένου να είναι πλήρης εκ μέρους των πολιτών ή επιχειρήσεων που αποστέλλουν FAX, η απόδειξη αποστολής των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλες τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που εποπτεύετε για το περιεχόμενο της εγκυκλίου και την πιστή εφαρμογή της.