Εγκύκλιος για προμήθειες του Δημοσίου κατά τη διενέργεια διαγωνισμών

Εν όψει της εφαρμογής από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/06 (ΦΕΚ 1042/Β΄) κοινής απόφασης του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και του Υπουργού Δικαιοσύνης για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, όσον αφορά την διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες αγαθών από το Δημόσιο και εν γένει τη σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών του Δημοσίου, τα πιστοποιητικά που αφορούν τη θέση ή μη του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και τα οποία σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, μαζί με την προσφορά, μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), που προωθείται, με το οποίο τα εν λόγω δικαιολογητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Πρωτοδικείων να εκδίδουν και να χορηγούν ΑΜΕΣΑ τα σχετικά πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτησή τους, εφόσον πρόκειται αυτά να χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών από το Δημόσιο ή γενικά για σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο.

Επίσης, παρακαλούνται τα ΚΕΠ, να παραλαμβάνουν αιτήσεις των πολιτών για την χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών, και να προβαίνουν στη διεκπεραίωσή τους, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο λόγο, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Οι Υπηρεσίες Διοικητικού των Υπουργείων, παρακαλούνται να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ που εποπτεύουν και ιδίως τις Οικονομικές Υπηρεσίες, για το περιεχόμενο της εγκυκλίου.

Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω εξαίρεση θα ισχύει μόνο μέχρι την έκδοση της νέας κανονιστικής ρύθμισης που προωθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.