Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΓΓΚΑ του Υπ.Απασχόλησης

Αθήνα 14   Μαΐου 2007

Αριθμ. Πρωτ.:  ΔΙΑΔΠ/Α/ 12190

Θέμα: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»

 

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄),  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 (ΦΕΚ 629/Β΄) κοινή απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  με την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Σύμφωνα με την ανωτέρω  Κοινή Υπουργική Απόφαση από την 15η Μαΐου  2007 θα αναζητείται υποχρεωτικά, από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ενδιαφερόμενου πολίτη,  η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), που προωθείται και με το οποίο η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση, στις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών του Δημοσίου, το δικαιολογητικό αυτό θα υποβάλλεται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, μαζί με την προσφορά.

Ενόψει της εφαρμογής, της εν λόγω απόφασης, οι υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως συνημμένα δικαιολογητικά, ώστε να προκύπτει σαφώς, ότι από 15/5/2007 δεν θα υποβάλλεται από τους πολίτες, αλλά θα αναζητείται υποχρεωτικά από τις Υπηρεσίες.
Διαδικασία αναζήτησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

1) Η Υπηρεσία  η οποία, προκειμένου να κρίνει αίτημα πολίτη, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα την βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, πρέπει να αποστείλει το αίτημά της προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, εντός 24 ωρών από την παραλαβή του αιτήματος του πολίτη.
Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/07 (ΦΕΚ 629/Β΄) κοινής απόφασης του Υφυπουργού  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η συμπλήρωση του συνόλου των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα :
·Η Υπηρεσία η οποία αναζητά τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
·Τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου ο οποίος είναι αρμόδιος για την αναζήτηση της εν λόγω βεβαίωσης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κ.λ.π.)
·Η διαδικασία και ο δημόσιος σκοπός για τον οποίο απαιτείται η συγκεκριμένη βεβαίωση
·Επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία του προσώπου  για το οποίο ζητείται η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα της εν λόγω υπουργικής απόφασης.

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων υπηρεσιών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών πρόκειται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.gspa.gr στην διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών – Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας– Στοιχεία επικοινωνίας Ασφαλιστικών Οργανισμών».

 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερα τους ενός αιτήματα για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου ασφαλιστικού οργανισμού αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδιο έγγραφο μπορεί να αναζητούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας περισσοτέρων πολιτών, εφόσον αυτά εκδίδονται από την ίδια Υπηρεσία του ίδιου ασφαλιστικού οργανισμού.

 

2) Η αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού οργανισμού εντός σαράντα οκτώ  (48) ωρών από την λήψη του συγκεκριμένου εγγράφου οφείλει να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία τη ζητούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στην Υπηρεσία η οποία την έχει αναζητήσει.

 

Η ως άνω βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που λαμβάνονται  μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), επικυρώνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.
3) Στις περιπτώσεις που, βάσει ειδικών διατάξεων, απαιτείται το πρωτότυπο της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας,  προωθείται η όλη διαδικασία με βάση το αντίγραφο, μέχρι την λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η οριστική διοικητική πράξη.

 

Επισημαίνουμε ότι, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που χειρίζονται τα θέματα αυτά, οφείλουν να τηρούν τις περί εχεμύθειας διατάξεις του Ν. 3528/2007 (YK) ή άλλες σχετικές διατάξεις.
Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξακολουθούν να αναζητούν και οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών να εκδίδουν τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο :

·        όταν ο ενδιαφερόμενος πολίτης την αναζητά προκειμένου να την υποβάλλει σε φορείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης (π.χ. στον ιδιωτικό τομέα).

 

·        Όταν αυτή εκδίδεται από ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι έχουν τον χαρακτήρα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου

 

·        Όταν αυτή εκδίδεται από ασφαλιστικούς οργανισμούς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

 

·        Τα Υπουργεία,
να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν κοινοποιώντας την παρούσα εγκύκλιο, για την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από την 15η Μαΐου 2007.

·        Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες,

 

Α) να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Β) να μεριμνήσουν ώστε να τηρηθούν στοιχεία για την εφαρμογή της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα να καταγραφεί από τις υπηρεσίες:
o       ο αριθμός πιστοποιητικών (ανά κατηγορία πιστοποιητικού) που έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα, καθώς και ο αριθμός όλων των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτήθηκαν ως δικαιολογητικά τα πιστοποιητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα (ανά κατηγορία πιστοποιητικού), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα
o       η τήρηση από τις υπηρεσίες της 24ωρης και 48ωρης προθεσμίας αναζήτησης και αποστολής  αντίστοιχα της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

o       η τροποποίηση των σχετικών εντύπων των αιτήσεων που συμπληρώνουν οι πολίτες ώστε να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης των λοιπών πιστοποιητικών κατόπιν συναίνεσης του πολίτη.

 

·        Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ να ενημερώσει και να συντονίσει τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

 

·        Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να ενημερώσει όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να μεριμνήσει για την συγκέντρωση των στοιχείων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και την ανάρτησή τους τόσο στη δική της ιστοσελίδα όσο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης, παρακαλείται, να διαβιβάσει τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών στην υπηρεσία μας, προκειμένου αυτά να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Επισημαίνουμε την υποχρέωση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, καθόσον, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο ελέγχει πειθαρχικά και ο Υπουργός ΕΣΔΔΑ, αρμόδιο δε είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Επίσης, σας πληροφορούμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ www.gspa.gr στη θέση: Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών >Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας.
Ο Υφυπουργός

 

 


Απόστολος  Ανδρεουλάκος

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:


·
Όλα τα Υπουργεία
Α) Δ/νσεις Διοικητικού
Β) Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών


·
Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού 


·
΄Ολες τις Περιφέρειες
·
΄Ολες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού


·
Τα Επαρχεία του Κράτους
·
Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, ΥΠΕΣΔΔΑ


-Όλα τα ΚΕΠ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφεία:
·
Πρωθυπουργού
·
Υπουργών, Αν. Υπουργού, Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργών
·
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
·
Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
·
Νομαρχών και Προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
·
Ανεξάρτητες Αρχές  
·
Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
·
ΚΕΔΚΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα)
·
ΕΝΑΕ (Μεσογείων 15, Αθήνα)


Εσωτερικη διανομη:


 Γραφεία:
κ. Υπουργου
κ. Υφυπουργου
κ.Γενικών Γραμματέων
κ. Γενικών Διευθυντων
κ. Διευθυντων
ΔΗΕΣ (Με την παράκληση να αναρτηθεί η
Παρούσα εγκύκλιος στην ιστοσελίδα www.gspa.gr
 στη διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – 
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών – Αυτεπάγγελτη
Αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας
Υπουργείου απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας»)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ:
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax[1]:
E-mail:]
ΠΡΟΣ:
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος του Ασφαλιστικού φορέα προς τον οποίο αποστέλλεται το αίτημα αυτεπάγγελτης αναζήτησης]


Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004(ΦΕΚ102Α’)

Α/Α Επώνυμο Κύριο Όνομα Πατρώνυμο Όνομα Μητέρας Ημερομηνία Γέννησης Α.Μ.
(αριθμός μητρώου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
Διοικητική πράξη έκδοσης του αυτεπαγγέλτως αναζητούμενου πιστοποιητικού[2]

 

Ημερομηνία Ο Προϊστάμενος της Αρμόδιας Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα της δημόσιας αρχής που διενεργεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 

 

 

 


[1]  Αναγράφεται ο αριθμός fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία

 

[2] Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσής.