Υποβολή στοιχείων για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Αθήνα, 7 Μαΐου  2007
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΑΔΠ/Α/11353

ΘΕΜΑ: «Υποβολή στοιχείων για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών».

 

Όπως σας έχει, ήδη, γνωστοποιηθεί με  προγενέστερες εγκυκλίους μας με τη διάταξη της παραγράφου 5 του  άρθρου 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄), θεσπίστηκε η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
Με βάση την προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη υπεγράφησαν οι κατωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν συνοδευόμενες  από ισάριθμες εγκυκλίους της υπηρεσίας μας:

 

1.      ΔΙΑΔΠ/Α/17402/31-7-2006 (ΦΕΚ 1042/Β΄/1-8-2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης», με έναρξη ισχύος από 1-9-2006

 

2.      ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/B/23-10-2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης», με έναρξη ισχύος από 1-12-2006
3.       ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (ΦΕΚ 1309/Β΄) απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», με έναρξη ισχύος από 1-1-2007

4.      ΔΙΑΔΠ/Α/1309/30-1-2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, αποφάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», με έναρξη ισχύος από 1-3-2007.

Ειδικότερα βάσει των ανωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων εντάχθηκαν στο σύστημα της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης είκοσι (20)  πιστοποιητικά, τα οποία οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  υποχρεούνται να αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις που απαιτούνται για την έκδοση τελικής διοικητικής πράξης, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του πολίτη.
Όπως έχετε, ήδη, ενημερωθεί κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Έντυπα αναζήτησης) βρίσκονται στην Ιστοσελίδα  www.gspa.gr στη διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών».

 

Προκειμένου  να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, η οποία εντάσσεται στα λαμβανόμενα από τη Διοίκηση μέτρα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας κα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης  προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, τα ακόλουθα στοιχεία:
1)      Τον αριθμό πιστοποιητικών (ανά κατηγορία πιστοποιητικού) που έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα, καθώς και τον αριθμό όλων των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτήθηκαν ως δικαιολογητικά τα πιστοποιητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα (ανά κατηγορία πιστοποιητικού), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
2)      Την τήρηση ή μη της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης των πιστοποιητικών αναφορικά με το χρόνο αποστολής του αιτήματος και το χρόνο παραλαβής της απάντησης, καθώς και την ανταπόκριση της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
3)      Την τροποποίηση ή μη των σχετικών εντύπων των αιτήσεων της υπηρεσίας σας που συμπληρώνουν οι πολίτες, ώστε να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης των λοιπών πιστοποιητικών κατόπιν συναίνεσης του πολίτη.


Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αφορούν την περίοδο
 από την έναρξη ισχύος της κάθε απόφασης με την οποία εντάχθηκαν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, μέχρι την 30η Μαρτίου 2007 (Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών). 

Η αποστολή στοιχείων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 8η Ιουνίου 2007.


Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, (Ν. 3528/07 ΦΕΚ 26/Α79-2-2007), ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δύναται να ασκεί πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, για αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ
 και μη εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας.

Παράλληλα, με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 4 του 117 του ΥΚ ορίζεται ότι πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.   

Για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, αρμόδιο είναι,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 116 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, το υπηρεσιακό συμβούλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.


Κατόπιν των ανωτέρω, όλοι οι φορείς του Δημοσίου, παρακαλούνται, να συγκεντρώσουν τα ανωτέρω στοιχεία τόσο από τις υπηρεσίες τους όσο και
  από τα εποπτευόμενα από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. και να αποστείλουν προς την υπηρεσία μας το συνημμένο έντυπο μέχρι την 8η Ιουνίου 2007.

 

Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, παρακαλείται να συγκεντρώσει και να μας αποστείλει το κατά τα ανωτέρω έντυπο με τα σχετικά στοιχεία από τους ΟΤΑ  α΄ και  β΄ βαθμού.

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
-
         Όλα τα Υπουργεία
Α) Δ/νσεις Διοικητικού

      Β) Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών


-
         Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού 
-
         ΄Ολες τις Περιφέρειες
-
         ΄Ολες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
-
         Τα Επαρχεία του Κράτους
-
         Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, ΥΠΕΣΔΔΑ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφεία:
1.      Πρωθυπουργού
2.      Υπουργών, Αν. Υπουργού, Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργών
3.      Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
4.      Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
5.      Νομαρχών και Προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
6.      Ανεξάρτητες Αρχές  
7.      Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Εσωτερική διανομή:

 

 Γραφεία:

 

κ. Υπουργο’υ

 

κ. Υφυπουργού

 

κ. Γενικών Γραμματέων

 

κ. Γενικών Διευθυντών

 

κ. Διευθυντών


ΔΗΕΣ (Με την παράκληση να αναρτηθεί η
Παρούσα εγκύκλιος στην ιστοσελίδα www.gspa.gr
 στη διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – 
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών»)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Α/Α  
Είδος πιστοποιητικού
Αριθμός πιστοποιητικών που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα Αριθμός περιπτώσεων που το πιστοποιητικό απαιτήθηκε ως δικαιολογητικό Τηρούνται οι προβλεπόμενοι χρόνοι διεκπεραίωσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Τροποποίηση εντύπων Παρατηρήσεις 
1 Πιστοποιητικό γέννησης
2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3 Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρένων
4 Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
5 Αντίγραφο ή απόσπασμα  ληξιαρχικής πράξης γάμου
6 Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου 
7 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης  
8 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
9 Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση
10   Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
11   Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
12 Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
13 Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
14 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση 
15 Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
16 Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου
17 Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
18 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση
19 Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
20 Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.