Πειθαρχικές Κυρώσεις σχετικά με τη Μη εφαρμογή των διατάξεων για την απλούστευση διαδικασιών.

 

Θέμα : «Πειθαρχική δικαιοδοσία του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών, για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων προς τους πολίτες, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας υπηρεσιών με τα ΚΕΠ».

 

 

 
Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε ο Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α79-2-2007), με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δύναται να ασκεί πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, για αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ και μη εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας.

Για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, αρμόδιο είναι,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 116 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, το υπηρεσιακό συμβούλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Παράλληλα, με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 4 του 117 του ΥΚ ορίζεται ότι πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα αναφέρονται ενδεικτικά περιπτώσεις απλούστευσης διαδικασιών στις οποίες έχει προβεί η υπηρεσία  μας τα τελευταία χρόνια.

Για το σύνολο των διαδικασιών οι οποίες έχουν απλουστευθεί έχουν ενημερωθεί ήδη όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες με σειρά εγκυκλίων μας ενώ σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. www.gspa.gr  στην διαδρομή : «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – Απλούστευση διαδικασιών / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών».

 
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι για την εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών διατάξεων θα ζητηθούν στοιχεία για το Α’ εξάμηνο του 2007 από τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή τους και συγκεκριμένα θα ζητηθούν στοιχεία για τον αριθμό των αυτεπαγγέλτως αναζητούμενων δικαιολογητικών σε συσχετισμό με τις διαδικασίες που έχουν διεκπεραιωθεί από κάθε υπηρεσία.

 
Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνουμε την υποχρέωση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για πιστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την απλούστευση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, καθόσον, όπως προαναφέραμε, η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο ελέγχει πειθαρχικά και ο Υπουργός ΕΣΔΔΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και  117 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία να ενημερώσουν όλα τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν,όλοι δε οι υπάλληλοι να λάβουν γνώση της παρούσης ενυπογράφως.

 
Τέλος,   σας   γνωρίζουμε   ότι   για   τυχόν   διευκρινίσεις   ή   πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας.

 
Ο Υφυπουργός
Απόστολος Ανδρεουλάκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.    Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
Έκδοση έντεκα (11) κοινών αποφάσεων του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών, με τις οποίες εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών διακόσια δώδεκα (212) δικαιολογητικά, από τα οποία τα είκοσι (20) αναζητούνται από τις υπηρεσίες υποχρεωτικά.

 
·        Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποχρεωτική αναζήτηση από τις υπηρεσίες των πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων, αντιγράφου ποινικού μητρώου, κ.λ.π.

 
·        Με συναίνεση του πολίτη αναζητούνται δικαιολογητικά όπως
-         Συνταξιοδοτικές αποφάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
-         Απόφαση    αναγνώρισης    χρόνου    στρατιωτικής υπηρεσίας
-         πιστοποιητικό στρατολογίας
-         βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
-         εκκαθαριστικό      σημείωμα      δήλωσης      φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
-         δικαιολογητικά  του Υπουργείου Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης   & Τροφίμων κ.λ.π.
2.    Κατάργηση  δικαιολογητικών και αντικατάσταση τους  με υπεύθυνη δήλωση
·        Κατάργηση αντιγράφου ποινικού μητρώου και αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση
Έκδοση πέντε (5) κοινών αποφάσεων του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών για αντικατάσταση του αντιγράφου ποινικού μητρώου, όταν απαιτείται ως δικαιολογητικό σε διαδικασίες αρμοδιότητας των εξής Υπουργείων :
-         Δημοσίας Τάξεως (1 διαδικασία)
-         Δικαιοσύνης (1 διαδικασία)
-         Εμπορικής Ναυτιλίας (34 διαδικασίες)
-         Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (33 διαδικασίες)
-         Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (74 διαδικασίες)
·        Κατάργηση  λοιπών  δικαιολογητικών και αντικατάσταση τους με υπεύθυνη δήλωση
-         Έκδοση δύο (2) αποφάσεων του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και των αρμοδίων   Υπουργών για αντικατάσταση τεσσάρων (4) δικαιολογητικών στην διαδικασία διενέργειας      επιθεωρήσεων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων  των  Κινηματογράφων και των Θεάτρων
-         Έκδοση κοινής απόφασης του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και του  Υπουργού     Δικαιοσύνης για κατάργηση και αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση του πιστοποιητικού μη άσκησης ποινικής διώξεως και μη παραπομπής σε δίκη.
3.    Επιμήκυνση   χρονικών  διαστημάτων  διενέργειας  τακτικών ελέγχων
Έκδοση δύο (2) κοινών αποφάσεων του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και των αρμοδίων Υπουργών με τις οποίες ο έλεγχος των κινηματογράφων και των θεάτρων από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου γίνεται, πλέον, κάθε τρία χρόνιο, και όχι κάθε χρόνο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
4.    Ανασύσταση απολεσθέντος φακέλου.
Έκδοση του ΠΔ 114/30-6-2005 (ΦΕΚ 165/Α’), σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία, η οποία, με υπαιτιότητα της, έχει απωλέσει φάκελο πολίτη, με δικαιολογητικά τα οποία είχε αυτός προσκομίσει, οφείλει να προβεί στην ανασύσταση του, μέσα σε προθεσμία, 30 ημερών από την διαπίστωση της απώλειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 


ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

 


·Όλα τα Υπουργεία
Α) Δ/νσεις Διοικητικού
Β) Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

 


·Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού 

 


·΄Ολες τις Περιφέρειες
·΄Ολες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού

 


·Τα Επαρχεία του Κράτους
·Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, ΥΠΕΣΔΔΑ

 


-Όλα τα ΚΕΠ

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 


Γραφεία:
·Πρωθυπουργού
·Υπουργών, Αν. Υπουργού, Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργών
·Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
·Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
·Νομαρχών και Προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
·Ανεξάρτητες Αρχές  
·Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
·ΚΕΔΚΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα)
·ΕΝΑΕ (Μεσογείων 15, Αθήνα)

 

 

 


Εσωτερική διανομή:

 


 Γραφεία:


κ. Υπουργού
κ. Υφυπουργού
κ. Γενικών Γραμματέων
κ. Γενικών Διευθυντών
κ. Διευθυντών