Τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ (ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/86/5268)

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/ 86 /5268

 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ»

Ως γνωστό σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται από το ΑΣΕΠ η διαδικασία της πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 1952 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με την  προκήρυξη 7Κ/2006.
Από τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων έχει καταστεί σαφές ότι ικανός αριθμός συμβασιούχων έργου καταλαμβάνει μόνιμες θέσεις σε ΚΕΠ διαφορετικά από εκείνα στα οποία παρέχει τις υπηρεσίες του και τούτο διότι οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για όλες τις θέσεις της κατηγορίας τους και για όλα τα ΚΕΠ, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

 

Για παράδειγμα: α) συμβασιούχος έργου από το ΚΕΠ του Δήμου Αγ. Βαρβάρας Αττικής  προσλαμβάνεται στο ΚΕΠ του Δήμου Θήρας Κυκλάδων, β) συμβασιούχος έργου από το ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών Αττικής προσλαμβάνεται στο ΚΕΠ Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, γ) συμβασιούχος έργου από το ΚΕΠ Δήμου Κώ της Ν.Α. Δωδεκανήσου προσλαμβάνεται στο ΚΕΠ της Κοινότητας Αντικύρας της Ν.Α. Βοιωτίας, κ.λπ.

 

Επειδή η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ δέχεται πλήθος ερωτημάτων από διορισθησόμενους στα ΚΕΠ βάσει της ανωτέρω προκήρυξης και τα οποία αφορούν στη δυνατότητα μετακίνησής τους από το ΚΕΠ διορισμού τους σε άλλο ΚΕΠ, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι: οι μόνιμοι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου <<Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών>> που θα στελεχώσουν τα ΚΕΠ, υποχρεούνται να παραμείνουν στο Κ.Ε.Π. τοποθέτησής τους τουλάχιστον για μία πενταετία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α).
Υπενθυμίζουμε ότι κάθε απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., η οποία πραγματοποιείται με οποιαδήποτε διάταξη γενική ή ειδική πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

 

Πριν την πάροδο της πενταετίας, επιτρέπεται μόνο η διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων − μεταφορών ή αμοιβαίων αποσπάσεων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Δηλαδή, προκειμένου να μεταταγεί / μεταφερθεί / αποσπασθεί μόνιμος υπάλληλος του ΚΕΠ της Ν.Α. Άρτας, που πέτυχε στην προκήρυξη 7Κ/2006 σε ΚΕΠ της Ν.Α. Αττικής, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει υπάλληλος του ΚΕΠ της Ν.Α. Αττικής ίδιας κατηγορίας που να επιθυμεί να μεταταγεί / μεταφερθεί / αποσπασθεί στο  ΚΕΠ της Ν.Α. Άρτας.

 

Το ΥΠΕΣΔΔΑ έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την δεύτερη προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού για τα ΚΕΠ. Η προκήρυξη αυτή θα περιλαμβάνει 524 θέσεις και αναμένεται να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ από την υπηρεσία μας εντός του Μαρτίου.

 

Σε κάθε περίπτωση η δημοσίευση της δεύτερης αυτής προκήρυξης θα ακολουθήσει της ανάρτησης των οριστικών πινάκων διοριστέων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης (7Κ/2006) – στηριζόμενοι σε πραγματικά και οριστικά πλέον δεδομένα – προκειμένου να αποφασίσουν αν επιθυμούν την συμμετοχή τους στην δεύτερη φάση.

 

Στο σημείο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι οι διοριστέοι στις μόνιμες θέσεις των ΚΕΠ της πρώτης προκήρυξης 7Κ/2006, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στη νέα προκήρυξη μόνο στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους.

 

Επισημαίνεται ότι ο διορισμός σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 1188/81 (Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού ΟΤΑ) ολοκληρώνεται με την αποδοχή του από τον διοριζόμενο και δηλώνεται με την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας.

 

Επίσης, πρέπει να γίνει γνωστό ότι της δεύτερης αυτής προκήρυξης, προηγήθηκε η σύσταση επιπλέον θέσεων για τα ΚΕΠ των ΟΤΑ τόσο του α΄ όσο και του β΄ βαθμού, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή δύο νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Ανδρεουλάκου και του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Δούκα.

 

Με τις αποφάσεις αυτές προβλέπεται η σύσταση 265 νέων θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και 29 νέων θέσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού αντίστοιχα.

 

Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται:

 

1)      μέρος των θέσεων που διετέθησαν  κατά την α΄ προκήρυξη υπέρ των προστατευόμενων κατηγοριών του Ν. 2643/98,

 

2)       νέες θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας νεοσυσταθέντων ΚΕΠ τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στην πρώτη σύσταση θέσεων, καθώς και

 

3)      αρκετές θέσεις οι οποίες δεν είχαν συσταθεί στην α΄ φάση λόγω χαμηλής παραγωγικότητας αλλά στη συνέχεια τόσο η παραγωγικότητα όσο και η συνολική εικόνα του ΚΕΠ βελτιώθηκαν.

 

Επιπλέον εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν εγκρίνει τις αναπληρώσεις συμβασιούχων μίσθωσης έργου στις περιπτώσεις που αυτοί παραιτούνται ή γενικά λύεται η σύμβαση έργου. Μέχρι σήμερα οι περιπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 150 περίπου και είναι προφανές ότι αυτή η πρακτική όπως και η παραπάνω αύξηση των θέσεων, συμβάλλει στο κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ αριθμού συμβασιούχων έργου και αριθμού συσταθεισών μόνιμων θέσεων.

 

Είναι γνωστές τέλος οι ενέργειες του ΥΠΕΣΔΔΔΑ για διαγραφή από το ηλεκτρονικό σύστημα (e-kep)  συμβασιούχων με συμβάσεις που δεν έχουν εγκριθεί από αυτό.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την πλευρά του ΥΠΕΣΔΔΑ έτσι ώστε ο αριθμός των συμβασιούχων να συγκλίνει – σταδιακά – με τον συνολικό αριθμό των μονίμων θέσεων οι οποίες και αυτές σταδιακά θα προκηρύσσονται.

 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι θα ακολουθήσει και τρίτη φάση ενεργειών με την προκήρυξη των υπόλοιπων θέσεων η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί στο τέλος του έτους.


Τέλος, σας πληροφορούμε ότι για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, το μόνιμο προσωπικό των ΚΕΠ πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση Προσωπικού του οικείου ΟΤΑ.