Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δύο πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπ.Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας


Αθήνα     8 Φεβρουαρίου 2007
Αριθμ Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/3599

Θέμα:   «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δύο (2) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄),  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/1309/5-1-2007 κοινή απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δύο (2) δικαιολογητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90/Β΄/30-1-2007.

Η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θα ισχύσει από 1ης Μαρτίου 2007  και για τα πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται σ’ αυτή, θα γίνεται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ενδιαφερόμενου πολίτη.

 

Τα πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για τα οποία θα υπάρχει πλέον υποχρεωτικά αυτεπάγγελτη αναζήτηση, είναι τα εξής :

 

1.      Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.      Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών ή αντιγράφων σημαίνει ότι η αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς την υπηρεσία του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν των αντίστοιχων αποφάσεων ή αντιγράφων.

Σημείωση : Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των παραπάνω αποφάσεων ή αντιγράφων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ΔΕΝ απαιτείται η συναίνεση του πολίτη.

Είναι σαφές σύμφωνα με τα παραπάνω ότι οι προαναφερόμενες αποφάσεις δεν υποβάλλονται εφεξής ως απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον πολίτη,συνημμένα με την αίτησή του, αλλά αναζητούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.

 

Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες, οφείλουν:

 

1) Να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφονται οι συγκεκριμένες αποφάσεις ή τα αντίγραφα αυτών ως συνημμένα δικαιολογητικά, ώστε να αναγράφεται εμφανώς, η υποχρέωση της υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.

 

Οι υπηρεσίες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης των σύγχρονων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών, οφείλουν να προβούν στηνμετατροπή του διοικητικού εγγράφου που πληροί τον διοικητικό τύπο του Παραρτήματος (1-2) της Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω,σε ηλεκτρονική μορφή.

 

2) Να απευθύνουν το έγγραφο για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των συγκεκριμένων πιστοποιητικών, προς την υπηρεσία του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης).

 

3) Να εφαρμόζουν οι υπηρεσίες των αρμόδιων ασφαλιστικών ταμείων (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) τη διάταξη της παρ. δ του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ90/Β/30-1-2007) για τη διακίνηση των πιστοποιητικών με τηλεομοιότυπο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α)

 

4) Να εφαρμόζουν οι υπηρεσίες οι οποίες παραλαμβάνουν τις ως άνω αποφάσεις ή αντίγραφα αυτών τη διάταξη της παρ. ε του άρθρου 2 της ιδίας απόφασης για την επικύρωση των πιστοποιητικών που λαμβάνονται μέσω τηλεομοιοτυπίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 3230/2004.

 

Διαδικασία αναζήτησης των πιστοποιητικών

1) Η Υπηρεσία, η οποία προκειμένου να κρίνει αίτημα πολίτη οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα ένα εκ των άνω πιστοποιητικών ή αντιγράφων, πρέπει να αποστείλει το αίτημά της προς την υπηρεσία του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) εντός 24 ωρών από την παραλαβή του αιτήματος του πολίτη.

Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος (1-2) της σχετικής απόφασης. Η συμπλήρωση του συνόλου των στοιχείων τα οποία απαιτούνται από το έγγραφο αυτεπάγγελτης αναζήτησης είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα :
·Η Υπηρεσία, η οποία αναζητά την δήλωση
·Τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου ο οποίος είναι αρμόδιος για την αναζήτηση της εν λόγω δήλωσης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κλπ)
·Η διαδικασία και ο δημόσιος σκοπός για τον οποίο απαιτείται η συγκεκριμένη απόφαση ή το αντίγραφο αυτής.
·Επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, για τον οποίο ζητείται το η απόφαση ή το αντίγραφο αυτής όπως αυτά ορίζονται στα παραρτήματα (1-2),της εν λόγω ΚΥΑ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων υπηρεσιών των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ και της ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μόλις συγκεντρωθούν από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερα τους ενός αιτήματα για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποφάσεων ή αντιγράφων αυτών που αφορούν στις υπηρεσίες των αρμόδιων ασφαλιστικών ταμείων (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδιο έγγραφο μπορεί να αναζητούνται αποφάσεις ή αντίγραφα αυτών περισσοτέρων πολιτών εφόσον πρόκειται να εκδοθεί για τον καθένα από αυτούς παρόμοια διοικητική πράξη για την έκδοση της οποίας απαιτείται η συνυποβολή της συγκεκριμένης απόφασης ή το αντίγραφο αυτής.

 

2) Η αρμόδια υπηρεσία των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης), εντός πέντε (5) ημερών, από την λήψη του συγκεκριμένου εγγράφου, οφείλει να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία τις ζητούμενες αποφάσεις στην Υπηρεσία η οποία τις έχει αναζητήσει.

3) Στις περιπτώσεις που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται το πρωτότυπο της απόφασης  προωθείται η όλη διαδικασία με βάση το αντίγραφο, μέχρι την λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η οριστική διοικητική πράξη (άρθρο 2 της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ).

Επισημαίνουμε ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που χειρίζονται τα θέματα αυτά, οφείλουν να τηρούν τις περί εχεμύθειας διατάξεις του Ν. 2683/1999 ή άλλες σχετικές διατάξεις.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

 

·        Τα Υπουργεία,

 

Α) να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν κοινοποιώντας την παρούσα εγκύκλιο για την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης από 1-3-2007 και

 

Β) να μεριμνήσουν για την συγκέντρωση στοιχείων για την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, όπως αριθμός εγγράφων που ζητήθηκαν, τήρηση προθεσμιών κλ.π., προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου.

 

·        Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω υπουργική απόφαση, για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των συγκεκριμένων αποφάσεων και αντιγράφων αυτών.

 

·        Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

 

A)    να ενημερώσει και να συντονίσει τα ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για την πιστή τήρηση των ανωτέρω και

 

Β) να μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιών των ασφαλιστικών ταμείων ώστε έγκαιρα να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΚΑ και της υπηρεσίας μας (ΓΓΔΔ&ΗΔ).

 

Επίσης σας πληροφορούμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ wwwgspagr στη θέση:Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας.

Ο Υφυπουργός
Απόστολος Ανδρεουλάκος