Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικ/κών για διεκπεραίωση ενεργειών της Διοίκησης που αφορούν δημοσ.υπαλλήλους

 

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου  2007

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/3198

 

 

Θέμα : «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών για την διεκπεραίωση ενεργειών της Διοίκησης που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους»

 

 

 

Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (άρθρο 5 του Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και άρθρο 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄)) από τις υπηρεσίες, σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, σας πληροφορούμε τα εξής :

 

Οι διατάξεις, τόσο του Ν. 3242/04, σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ύστερα από εξουσιοδότηση του πολίτη, όσο και του Ν. 3448/06, σχετικά με την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες, δεν εξαιρούν από την εφαρμογή τους τους υπαλλήλους, αναφορικά με  θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Επομένως, και στις δύο περιπτώσεις, της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, (δηλαδή τόσο στην προαιρετική όσο και στην υποχρεωτική), οι υπηρεσίεςυποχρεούνται να προβαίνουν, στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και για την διεκπεραίωση των νομίμων αιτημάτων των υπαλλήλων (π.χ. ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας), αλλά και στην περίπτωση των οίκοθεν ενεργειών της υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικά οικογενειακήας κατάστασης κ.λ.π. που είναι απαραίτητα στις περιπτώσεις μεταθέσεων ή άλλων υπηρεσιακών  μεταβολών των υπαλλήλων), εφόσον βέβαια, δεν προκύπτουν από του προσωπικό μητρώο του ενδιαφερομένου.

 

Από τις διατάξεις της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών εξαιρούνται μόνο οι ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις (π.χ. ΑΣΕΠ), καθώς και ελάχιστες ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες  υπερισχύουν ειδικές διατάξεις δημοσίου συμφέροντος.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούνται:

·        Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες,
Α) να εφαρμόσουν πιστά τις διατάξεις σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και για πράξεις τις διοίκησης που αφορούν το προσωπικό της, εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά δεν περιέχονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.

Β) να μεριμνήσουν ώστε να τηρηθούν στοιχεία για την εφαρμογή των διατάξεων της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως αριθμός εγγράφων που αναζητήθηκαν, τήρηση προθεσμιών κ.λ.π., προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί και μετρηθεί η εφαρμογή του μέτρου.

·        Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, να ενημερώσει και να συντονίσει τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι η μη εφαρμογή της παρούσας, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ www.gspa.gr στη θέση: Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών .

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας.

 
Ο  Υφυπουργός

 

Απόστολος  Ανδρεουλάκος

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 


ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

 


1.      Όλα τα Υπουργεία
Α) Δ/νσεις Διοικητικού
Β) Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς   Γενικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού 

 


3.΄Ολες τις Περιφέρειες
4.΄Ολες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού

 


5.Τα Επαρχεία του Κράτους
6. Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, ΥΠΕΣΔΔΑ

 


7. Όλα τα ΚΕΠ
8. Newsphone Hellas – e-mail: info@newsphone.gr 

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με email):
ΓΡΑΦΕΙΑ:
1.κ. Πρωθυπουργού 
2. Υπουργών, Αν. Υπουργού, Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργών
3. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
4. Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
5 Νομαρχών και Προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
6. Ανεξάρτητες Αρχές  
7. Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 


 
Εσωτερική διανομή (με email):

 


Γραφεία:
κ. Υπουργού (glazarakos@syzefxis.gov.gr)
κ. Υφυπουργού (e.papanikolaou@syzefxis.gov.gr)
κ. Γενικού Γραμματέα
κ. Γενικών Διευθυντών
κ. Διευθυντών
ΔΗΕΣ (για ενημέρωση της ιστοσελίδας)