Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμός ΦΕΚ Β1/2-1-2007) του Υφυπουργού  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολου  Ανδρεουλάκου και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου, έναρξης ή διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου, αλλά και μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα Κ.Ε.Π., με την προϋπόθεση ότι η αρχική έκδοσή τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί με διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας των Δ.Ο.Υ..

Ακολουθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση:
                                                              ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

     ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
                          ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1.
      Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την  παρ. 5 του αρθ. 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ Α’/ 125/23-05-03), την παρ. 4 του αρθ. 24 του 3200/2003 (ΦΕΚ/Α’/281/9-12-03) καθώς και το άρθρο 16 του Ν. 3345/05 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-2005).
2.
      Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).
3.
      Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρ. 24 του ν. 3200 (ΦΕΚ/Α/281/9-12-03) «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983- Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-, ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες  η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.
      Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
5.
      Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24-5-2004).
6.
      Την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002/Φ.Ε.Κ.1276Β΄Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 75)».
7.
      Τις διατάξεις του εδαφίου α του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της  κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004  (ΦΕΚ 527 Β΄).
8.
      Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α’), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο εγγράφου που θα αναπληρώνει κάθε πιστοποιητικό, το οποίο καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
9.
      Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε


Άρθρο 1


    Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες χορήγησης βεβαιώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα Κέντα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα, με την προϋπόθεση ότι η αρχική έκδοσή τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί με διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας των Δ.Ο.Υ.:


1.
    Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου.
2.
    Επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.
3.
    Επανεκτύπωση βεβαίωσης διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου.
4.
    Επανεκτύπωση βεβαίωσης μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία.

 


Άρθρο 2
    Τα ΚΕΠ,  κατόπιν αίτησης του πολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου του, υποβάλλουν αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της πιστοποιημένης στο ΤΑΧΙS τηλεομοιοτυπικής συσκευής.  Υποδείγματα των αιτήσεων που υποβάλλει ο πολίτης στο ΚΕΠ περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
    Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού ελέγξει τη γνησιότητα των κωδικών χρήστη του υπαλλήλου που έχει ήδη πιστοποιηθεί καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία γνησιότητας του αιτήματος που υποβλήθηκε από τα ΚΕΠ, αποστέλλει τη βεβαίωση με τηλεομοιοτυπία.  


Άρθρο 3


    Οι βεβαιώσεις που αποστέλλονται στα ΚΕΠ, φέρουν μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής, που ορίζεται με απόφαση του καθώς και μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Στις τηλεομοιοτυπίες που αποστέλλονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. προστίθεται από το ΚΕΠ η ονομασία του, ο αριθμός της αίτησης και υπογράφεται από τον υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, της υπ’ αρ. 2078/0030 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1171/Β/2003).


Άρθρο 4


    Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται ατελώς ισχύουν σε οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή αρμόδιο όργανο που διενεργεί πράξη, για την οποία προβλέπεται η υποβολή των βεβαιώσεων αυτών. 

 


Άρθρο 5
    Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
      
          ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ
                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ