Κατάργηση της υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στα ΚΤΕΟ

Κατάργηση της υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικού στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (ΔΧ) οχημάτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

Η Δημόσια Διοίκηση εμπιστεύεται τους πολίτες, δεν τους θεωρεί κατ ανάγκην ενόχους ή υπόπτους και τους αναγνωρίζει το τεκμήριο της ειλικρινείας.Το ΥΠΕΣΔΔΑ, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος, προωθούν με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις την αντικατάσταση διάφορων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων, με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη.

Έτσι με μία υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης βεβαιώνει ο ίδιος τα στοιχεία που του ζητεί η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να συναλλαγεί μαζί του.

Εξυπακούεται βέβαια πως εξακολουθεί να ισχύει σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του 5% των Υπευθύνων Δηλώσεων που υποβάλλονται ετησίως από τους Πολίτες. Έτσι οι Υπηρεσίες, στις οποίες υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις σε αντικατάσταση παραστατικών, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 230/2004.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης και ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας, υλοποιώντας την πολιτική αυτή καταργούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ.ΦΕΚ 1360Β/01-08-2007) από 01-09-2007, την υποβολή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων και  την αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Ακολουθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση :


ΘΕΜΑ:«Κατάργηση της υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικού στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (ΔΧ) οχημάτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει».

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/04 “Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 44 Α΄)
2) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 3200/2003 « Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 281 Α΄)
3) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄)
4) των κοινών αποφάσεων των Υφυπουργών ΕΣΔΔΑ και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τις οποίες εντάχθηκε στα ΚΕΠ η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
6) Του εδαφίου α του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της  αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004  (ΦΕΚ 527 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
7) Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη
8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

·Καταργείται η υποβολή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων  .
·Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στην παραπάνω διαδικασία αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ο τύπος της οποίας ορίστηκε με την αριθμ ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/02 (ΦΕΚ 1276/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
·Το περιεχόμενο της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής :
«δηλώνω ότι δεν οφείλω ασφαλιστικές εισφορές στο ……….(αναγράφεται το όνομα του ασφαλιστικού οργανισμού)
  ή οφείλω ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από…………εως…………..ή έχω υπαχθεί σε διακανονισμό για το χρονικό διάστημα από ……….εως………..»
·Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις, προς αντικατάσταση της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/04.
·Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
·Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

·Καταργείται η υποβολή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων  .·Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στην παραπάνω διαδικασία αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ο τύπος της οποίας ορίστηκε με την αριθμ ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/02 (ΦΕΚ 1276/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.·Το περιεχόμενο της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής :«δηλώνω ότι δεν οφείλω ασφαλιστικές εισφορές στο ……….(αναγράφεται το όνομα του ασφαλιστικού οργανισμού)  ή οφείλω ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από…………εως…………..ή έχω υπαχθεί σε διακανονισμό για το χρονικό διάστημα από ……….εως………..»·Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις, προς αντικατάσταση της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/04.·Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.·Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα
  27  Ιουλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ                                                          ΜΙΧΑΛΗΣ  ΛΙΑΠΗΣ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΓΓΙΝΑΣ