Κατάργηση ενόρκου βεβαιώσεως και αντικατάσταση από υπεύθυνη δήλωση.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος απέστειλε προς όλα τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Επαρχεία, τους Δήμους και τα Κ.Ε.Π., εγκύκλιο για την κατάργηση από 28-7-2007 της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολου Ανδρεουλάκου: 

          Θέμα: «Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει».

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3230/04 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004) για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 (ΦΕΚ 1064/Β΄/28-6-2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καταργείται η υποβολή εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, από 28-7-2007 καταργείται ως δικαιολογητικό για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων η έκθεση ενόρκου βεβαιώσεως και αντικαθίσταται από δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 .

Τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν δύο πολίτες (από μία ο καθένας) οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος/θανούσης. Σχετική υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλλει και μέλος της οικογένειας του θανόντος/θανούσης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών το οποίο πρόκειται να εκδοθεί.

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής :
«…..ότι ο/η ………  (αναγράφεται το όνομα του/της θανόντος/ούσης) που απεβίωσε ………… (αναγράφεται η ημερομηνία και το τόπος θανάτου), κατέλιπε ως πλησιεστέρους συγγενείς του τους εξής: 1)…..2)….3)……(αναγράφονται τα στοιχεία όσων αποτελούν τους πλησιεστέρους συγγενείς του/της θανόντος/ούσης)».

Οι υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις αντί της εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως,  οφείλουν να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο των δηλώσεων αυτών, βάσει όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/04. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί δηλώσεις με τις οποίες οι πολίτες δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή αρνούνται / αποκρύπτουν αληθινά γεγονότα ανακαλείται η διοικητική πράξη που εκδόθηκε με βάση την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση και εφαρμόζονται περαιτέρω όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν έρχεται σε αντίθεση με την αριθμ. 513/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία δέχεται ότι η σύνταξη από τις οικείες Υπηρεσίες των Δήμων και των Κοινοτήτων των πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών γίνεται βάσει ενόρκων βεβαιώσεων και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση προς τούτο υπευθύνων δηλώσεων επειδή η ανωτέρω γνωμοδότηση ερμηνεύει τις σχετικές διατάξεις των Νόμων (Ν. 1540/1944 κ.λ.π.), ενώ η απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ έχει εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004 περί απλούστευσης των διαδικασιών.

Ενόψει των ανωτέρω οι υπηρεσίες οφείλουν:

·        Να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων, ή  οποιαδήποτε άλλα έγγραφα – έντυπα στα οποία αναγράφεται η έκθεση ενόρκου βεβαιώσεως  ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών και να αναφέρουν στην θέση του τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που οφείλουν να υποβάλουν οι πολίτες

Επίσης, με βάση τα παραπάνω παρακαλούνται :
·
        Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, να ενημερώσει και να συντονίσει τους Δήμους και τις Κοινότητες για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.
·
        Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ενημερώσουν όλα τα Ειρηνοδικεία καθώς και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της Χώρας για το περιεχόμενο της εγκυκλίου.
·
        Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν όλους τους Συμβολαιογράφους της Χώρας για το περιεχόμενο της εγκυκλίου
·
        όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω Υπουργική απόφαση

Επίσης, σας ενημερώνουμε, ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ www.gspa.gr στη θέση: Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός >Απλούστευση διαδικασιών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας
  βρίσκεται στην διάθεσή σας.

                                                                             Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
·Όλα τα Υπουργεία
Α) Δ/νσεις Διοικητικού
Β) Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
·
Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού 
·
΄Ολες τις Περιφέρειες
·
΄Ολες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
·
Τα Επαρχεία του Κράτους
·
Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, ΥΠΕΣΔΔΑ
-Όλα τα ΚΕΠ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφεία:
1)Πρωθυπουργού
2)Υπουργών, Αν. Υπουργού, Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργών
3)Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
4)Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
5)Νομαρχών και Προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
6)Ανεξάρτητες Αρχές  
7)Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
8)ΚΕΔΚΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα)
9)ΕΝΑΕ (Μεσογείων 15, Αθήνα)

Εσωτερική διανομή:
 Γραφεία:
κ. Υπουργού
κ. Υφυπουργού
κ.Γενικών Γραμματέων
κ. Γενικών Διευθυντών
κ. Διευθυντών
ΔΗΕΣ (Με την παράκληση να αναρτηθεί η
Παρούσα εγκύκλιος στην ιστοσελίδα 
www.gspa.gr στη διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – Απλούστευση Διαδικασιών»)