Στα ΚΕΠ για τον ενιαίο αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Με κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολου Ανδρεουλάκου και του Υπουργού Απασχόλησης κ. Βασίλειου Μαγγίνα, η διοικητική  διαδικασία της διενέργειας απογραφής ασφαλισμένων και συνταξιούχων για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), θα διεκπεραιωθεί μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τις 27 Ιουλίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την απόδοση του ΑΜΚΑ στους ασφαλισμένους είναι η εξής:

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ενημερώνει τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους με κάθε πρόσφορο τρόπο για το έργο της διενέργειας απογραφής και την υποχρέωσή τους να προσέλθουν σε ΚΕΠ της επιλογής τους για απογραφή σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν έχουν ΑΜΚΑ.
         Στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α/ΓΓΔΔ&ΗΔ θα διατεθεί για χρήση από τα ΚΕΠ η απαιτούμενη web εφαρμογή για τη διενέργεια της απογραφής. Επίσης θα διατεθούν τα κατάλληλα web services, έτσι ώστε με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α/ΓΓΔΔ&ΗΔ να ενσωματωθούν στο περιβάλλον των ΚΕΠ οι οθόνες χρηστών, μέσω των οποίων θα γίνεται η αναζήτηση και καταχώρηση δεδομένων.
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διαθέσει όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού των ΚΕΠ, σχετικά με τη γενική χρήση της εφαρμογής, τον ασφαλή εντοπισμό του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, τη διαπίστωση εάν του έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ και την καθοδήγησή του για τις περαιτέρω ενέργειες. Ακόμη θα διαθέσει υποστηρικτικό υλικό για το προσωπικό των Κ.Ε.Π., όπως: έγγραφες οδηγίες, λίστες με συχνές ερωτήσεις, καθώς και λίστα των παραστατικών που αποδεικνύουν τον Α.Μ. των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, η οποία θα είναι πινακοποιημένη ανά φορέα.
Επιπλέον θα ορίσει ομάδα ετοιμότητας, η οποία θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στα ΚΕΠ, αποκλειστικά για τις διαδικασίες της διενέργειας της απογραφής και θα διαθέσει κείμενο ηχογραφημένου μηνύματος για τη σχετική ενημέρωση των ασφαλισμένων /συνταξιούχων.
Πριν την έναρξη της απογραφής θα πραγματοποιούνται δοκιμές με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τον φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος των Εθνικών Γενικών Μητρώων, ώστε να πραγματοποιηθούν έγκαιρα τυχόν διορθωτικές ενέργειες, πριν την έναρξη της απογραφής.

Διαδικασία απογραφής από τα ΚΕΠ

Προκειμένου να απογραφούν οι ασφαλισμένοι /συνταξιούχοι προσέρχονται στο ΚΕΠ της επιλογής τους επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α.  Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή τα αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας και
β. Παραστατικό ή αποδεικτικό ασφάλισης, στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου που έχει ο ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό του φορέα.

Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ ελέγχουν τα δικαιολογητικά, πραγματοποιούν αναζήτηση στο αρχείο με βάση τον Φορέα και τον Α.Μ. του πολίτη και:
α. Εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος ταυτοποιηθεί και έχει ΑΜΚΑ με πλήρη στοιχεία, του  γνωστοποιείται ο αριθμός με εκτύπωση των στοιχείων του.
β. Εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος ταυτοποιηθεί και έχει ΑΜΚΑ  με ελλιπή στοιχεία ή δεν έχει ΑΜΚΑ, συμπληρώνεται/ διορθώνεται ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο και το αποδεικτικό ασφάλισής του. Στη συνέχεια εκτυπώνεται το απογραφικό και  δίνεται στον πολίτη για οπτικό έλεγχο και ενυπόγραφη αποδοχή.
Μετά την ως άνω αποδοχή το απογραφικό δίνεται στον πολίτη υπογεγραμμένο και από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.
γ.  Εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος δεν ταυτοποιηθεί με βάση τον Α.Μ. του Φορέα του, τότε ο εργαζόμενος στο ΚΕΠ τον αναζητά με βάση τα στοιχεία του ΑΔΤ ή του Διαβατηρίου ή του ΑΦΜ και εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος βρεθεί στον ίδιο ή και σε άλλο φορέα (με ή χωρίς ΑΜΚΑ) ή δεν βρεθεί σε κανένα Φορέα, ο υπάλληλος του ΚΕΠ τον ενημερώνει σχετικά και τον παραπέμπει, σε κάθε περίπτωση, στους φορείς για να διευκρινισθεί το θέμα και να απογραφεί.