Διανομή εντύπων γ.γ.καταναλωτή από τα Κ.Ε.Π.

Πρωταρχικός σκοπός του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) αλλά και βασική αποστολή των ΚΕΠ είναι η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών για βασικούς τομείς της καθημερινής τους  ζωής. Ο σκοπός αυτός του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. βαίνει παράλληλα με το σκοπό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που είναι η ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και η προστασία των συμφερόντων του.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος ενέκρινε τη διανομή δύο νέων πληροφοριακών εντύπων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, μέσω 250 περίπου επιλεγμένων ΚΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο η συνεργασία των Κ.Ε.Π. και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή συμβάλλει σημαντικά στη διάχυση της πληροφόρησης των πολιτών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, με τα έντυπα που φέρουν τους τίτλους: «Όποιος κινείται σωστά, κερδίζει!» και «Όποιος γνωρίζει, κερδίζει!», οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και συνεπώς και χρημάτων από τις καθημερινές δραστηριότητές τους εντός σπιτιού και εκτός αυτού, και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που η εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της ενεργειακής πολιτικής και για το σκοπό αυτό λαμβάνονται ειδικά μέτρα.