Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄ και Β΄)

3.7.2007

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κος Απόστολος Ανδρεουλάκος και ο Υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας κος Ευάγγελος Μειμαράκης  με απόφασή τους που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 1055 Β / 27-06-2007), η  αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών read more

Διώξεις κατά δημοσίων υπαλλήλων μετά από καταγγελίες πολιτών στα Κ.Ε.Π.

2.7.2007

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κος Απόστολος Ανδρεουλάκος με απόφασή του που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 1048 Β / 26-06-2007), αναθέτει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) τηδιαδικασία υποβολής καταγγελίας από τους πολίτες, για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε Δημοσίους Υπαλλήλους και σε Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις περιπτώσεις:

 • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Άρνησης συνεργασίας των υπηρεσιών του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων, καθώς και
 • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι καταγγελίες που θα υποβάλλουν οι πολίτες στα ΚΕΠ θα αποστέλλονται:

Α)     Στη Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα στον οποίο αφορά η καταγγελία και
Β) Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ &ΗΛ. Δ) του ΥΠΕΣΔΔΑ και ειδικότερα, στις ακόλουθες οργανικές μονάδες της ΓΓΔΔ&ΗΛΔ του ΥΠΕΣΔΔΑ για τις κατωτέρω περιπτώσεις:
Στη Δ/νση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη για τις περιπτώσεις:

 • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Στη Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας για την περίπτωση:

 • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων.

Στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ για τις περιπτώσεις:

 • Άρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
 • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των ΚΕΠ που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για την εξέταση των καταγγελιών από τους πολίτες αλλά και για την υποβολή κυρώσεων στους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο  117 παρ.4  του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2002 και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Αποτελούν το πιο ολοκληρωμένο έργο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη χώρα μας και συμβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη και της Επιχείρησης ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Υποστηρίζονται λειτουργικά από το τηλεφωνικό κέντρο 1564 σε 24ωρη βάση αλλά και μέσω του portal των ΚΕΠ www.kep.gov.gr

Ημερίδα 28 Ιουνίου 2007 “Ας μιλήσουμε για τα ΚΕΠ”

28.6.2007

Ημερίδα 28 Ιουνίου 2007-3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου «Γεώργιος Σεφέρης»«Ας μιλήσουμε για τα ΚΕΠ»

Οργανώθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και χαιρετήθηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κο Απόστολο Ανδρεουλάκο. read more

Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου 2007

28.6.2007

Ο  Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αρμόδιος για τα Κ.Ε.Π.,  κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος και ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση με την οποία οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής read more

Ας μιλήσουμε για τα ΚΕΠ

21.6.2007

Ημερίδα 21 Ιουνίου 2007-Δημαρχείο Ηλιούπολης
«Ας μιλήσουμε για τα ΚΕΠ»

Οργανώθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και χαιρετήθηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κο Απόστολο Ανδρεουλάκο read more

Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης, χωριού ή κράτους

15.6.2007

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολου Ανδρεουλάκου και του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Θεόδωρου Κασσίμη η διοικητική διαδικασία «Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης,  χωριού ή κράτους λόγω αλλαγής συνόρων και read more

Ας μιλήσουμε για τα ΚΕΠ

14.6.2007

Ημερίδα 14 Ιουνίου 2007-Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου

«Ας μιλήσουμε για τα ΚΕΠ»

Οργανώθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και χαιρετήθηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κο Απόστολο Ανδρεουλάκο

Αθήνα, Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007 read more

Δελτίο Τύπου γιά την μετάπτωση των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων στην πλατφόρμα e-kep

11.6.2007

Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ε.Π. Σεπολίων, παρουσίασαν τη μετάπτωση των 7 Κ.Ε.Π. του Δήμου της Αθήνας στην πλατφόρμα e-kep του read more

Μετάπτωση των Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων στην πλατφόρμα e-kep.

7.6.2007

Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης σας προσκαλούν την Δευτέρα 11-06-2007 στις 13:00 στο Κ.Ε.Π. Σεπολίων που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Δυρραχίου και Αμβρακίας 30 του Δήμου read more

Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Κλήμα Δωρίδος.

27.5.2007

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος εκπροσώπησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των read more