Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΓΓΚΑ του Υπ.Απασχόλησης

14.5.2007

Αθήνα 14   Μαΐου 2007

Αριθμ. Πρωτ.:  ΔΙΑΔΠ/Α/ 12190

Θέμα: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής read more

Υποβολή στοιχείων για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

7.5.2007

Αθήνα, 7 Μαΐου  2007
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΑΔΠ/Α/11353

ΘΕΜΑ: «Υποβολή στοιχείων για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών».

 

Όπως σας έχει, ήδη, γνωστοποιηθεί με  προγενέστερες εγκυκλίους μας με τη διάταξη της παραγράφου 5 του  άρθρου read more

Πειθαρχικές Κυρώσεις σχετικά με τη Μη εφαρμογή των διατάξεων για την απλούστευση διαδικασιών.

17.4.2007

 

Θέμα : «Πειθαρχική δικαιοδοσία του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών, για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων προς τους πολίτες, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας υπηρεσιών με τα ΚΕΠ». read more

Τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ (ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/86/5268)

6.3.2007

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/ 86 /5268

 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ»

Ως γνωστό σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται από το ΑΣΕΠ η διαδικασία της πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 1952 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με την  προκήρυξη 7Κ/2006. read more

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δύο πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπ.Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

26.2.2007


Αθήνα     8 Φεβρουαρίου 2007
Αριθμ Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/3599

Θέμα:   «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δύο (2) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄),  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/1309/5-1-2007 κοινή απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών read more

Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

23.2.2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007
Απ: 10551
Θέμα: «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος read more

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικ/κών για διεκπεραίωση ενεργειών της Διοίκησης που αφορούν δημοσ.υπαλλήλους

5.2.2007

 

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου  2007

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/3198

 

 

Θέμα : «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών για την διεκπεραίωση ενεργειών της Διοίκησης που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους»

 

 

 

Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (άρθρο 5 του Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και άρθρο 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄)) από τις υπηρεσίες, σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, σας πληροφορούμε τα εξής : read more

Διευκολύνσεις σε αθλητές – υπαλλήλους του δημόσιου τομέα

12.12.2006

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2005

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/ 133 /οικ.25532
ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις σε αθλητές – υπαλλήλους του δημόσιου τομέα read more

Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει

13.10.2006

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου, 2006

Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΑΔΠ/Α/22768

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει»

Σε συνέχεια του εγγράφου μας, αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9277/5-5-2006, με το οποίο ζητούσαμε από τις υπηρεσίες του read more

Κατανομή διακοσίων ογδόντα τριών (283) συμβάσεων μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ

18.8.2006

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι:

1. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 28 του Ν.2190/94 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, για το χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών read more