Παραγωγικότητα των ΚΕΠ.

11.8.2006

Βασικό στοιχείο για την διαδικασία αξιολόγησης των ΚΕΠ είναι η παραγωγικότητά τους. Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., για τον λόγο αυτό, έχει αναπτύξει την εφαρμογή M.I.S. του προγράμματος e-kep, με την οποία είναι δυνατή η καταγραφή και απεικόνιση της καθημερινής λειτουργίας, όσον αφορά την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών από τα ΚΕΠ. read more

Σύσταση θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία

18.7.2006

Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και της επέκτασης της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε φορείς του δημόσιου τομέα, με κύριο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον πολίτη, κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη και στα Νοσοκομεία του read more

Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Κινημ/γράφων από Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβ.Κινηματοθεάτρων

11.7.2006

Σας πληροφορούμε ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/04 (ΦΕΚ 44/Α΄), εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/A/1363/16-6-2006 (ΦΕΚ 736/Β΄)) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υπουργών Υγείας read more

Αποδεικτική ισχύς δελτίου “κομμένης” αστυνομικής ταυτότητας

21.6.2006

Με αφορμή ερωτήματα Δημοσίων Υπηρεσιών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σχετικά με την ισχύ της «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας ως μέσου απόδειξης των στοιχείων των προσώπων που υποβάλλουν αιτήσεις προς τη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις read more

Βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων με την κωδικοποίηση των τροποποιήσεων και συμπληρώσεών τους

22.12.2005

Όπως είναι γνωστό ένα από τα βασικά αρνητικά χαρακτηριστικά της έννομης τάξης είναι η πολυνομία, ήτοι η ύπαρξη πολλών, συχνά αντικρουόμενων, νόμων για το ίδιο θέμα, οι αλλεπάλληλες διάσπαρτες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις και η έλλειψη κωδικοποίησης. read more

Διάθεση φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στους πολίτες, από τα ΚΕΠ

15.12.2005

Με αφορμή την πρακτική ορισμένων υπαλλήλων των ΚΕΠ να διαθέτουν δωρεάν σε πολίτες φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παρά το γεγονός ότι τα φύλλα αυτά δεν διανέμονται δωρεάν αλλά πωλούνται, με αποτέλεσμα αφενός την απώλεια εσόδων του Κράτους και αφετέρου την εφαρμογή μη σύννομης πρακτικής, σας γνωστοποιούμε read more

Διευκολύνσεις σε αθλητές – υπαλλήλους του δημόσιου τομέα

12.12.2005

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/17-6-99), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/τ.Α’/ 24-12-2003), και των κανονιστικών αποφάσεων αριθμ. 27746/26-11-1999 (ΦΕΚ 2119/τ.Β’/6-12-1999), και αριθμ. 30952/31-12-1999 (ΦΕΚ 44/τ. Β’/24-1-2000), αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές read more

Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Κινημ/φων από Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβ. Κινηματοθεάτρων

22.11.2005

Σας πληροφορούμε ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/04 (ΦΕΚ 44/Α΄), εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/24241/05 (ΦΕΚ1704/Β΄/29-11-2005) κοινή απόφαση του Υφυπουργού read more

Ηλεκτρ. υποβολή των Συγκεντρ.Καταστάσεων πελατών,προμηθευτών,του Κωδ.Βιβλίων & Στοιχείων μέσω Κ.Ε.Π.

15.11.2005

1. Η εισαγωγή της διαδικασίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) στα Κ.Ε.Π., σε συνδυασμό με την πρακτική ορισμένων Δ.Ο.Υ. να στέλνουν read more

Εξυπηρέτηση πολιτών που γεννήθηκαν εκτός γάμου των γονέων τους

13.10.2005

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας δημόσιας διοίκησης ανθρώπινης και φιλικής προς τον πολίτη, αλλά και στο πλαίσιο του σεβασμού των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών, θεσμοθετήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3387/05 (ΦΕΚ224/Α΄/12-9-2005), οι οποίες προστατεύουν τους πολίτες που read more