Προτάσεις Συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

2.11.2006

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, η οποία συστήθηκε με το αρ. 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57Β/15-3-2006), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διατυπώνει προτάσεις για ένταξη νέων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, στα ΚΕΠ. read more

Λειτουργικά Θέματα ΚΕΠ

2.11.2006

Στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου των ΚΕΠ, το ΥΠΕΣΔΔΑ ( Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ ) διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του θεσμού. Με την παρούσα εγκύκλιό μας, σας ενημερώνουμε read more

Αποστολή στοιχείων για την εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά».

13.10.2006

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -, στην προσπάθειά του να συμβάλει στην έγκυρη, ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, προέβη στην επανέκδοση της εφημερίδας του «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2006. read more

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ,από 1/1/2007

10.10.2006

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (ΦΕΚ 1309/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. read more

Υποβολή στοιχείων για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

13.9.2006

Όπως σας έχει, ήδη, γνωστοποιηθεί με προγενέστερες εγκυκλίους μας, με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.3242/04, θεσπίστηκε η υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης να αναζητά αυτεπάγγελτα ορισμένα δικαιολογητικά. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η απεμπλοκή των πολιτών από την αναζήτηση δικαιολογητικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση διοικητικών πράξεων, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. read more

Ενημέρωση για την προκύρηξη(475/11-8-2006, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

18.8.2006

Κυκλοφόρησε σήμερα η προκήρυξη για την πλήρωση των μονίμων θέσεων στα ΚΕΠ (475/11-8-2006, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν τα έντυπα των αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης αλλά και το έντυπο της βεβαίωσης για την προϋπηρεσία. read more

Πιστοποίηση διαδικασιών του ΟΤΕ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

18.8.2006

Όπως είναι, ήδη, γνωστό τα ΚΕΠ, τα οποία έχουν συσταθεί με βάση το άρθρο 31 του Ν.3013/2002, είναι ουσιαστικά υποκαταστήματα του κράτους που έχουν ως σκοπό την ταχεία και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα ΚΕΠ, με το έργο το οποίο επιτελούν έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών read more

Προσβασιμότητα ΚΕΠ στα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)

18.8.2006

Από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας για την κτιριακή υποδομή του ΚΕΠ του Δήμου σας, προκύπτει ότι δεν είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έχει ήδη καλέσει τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., με τις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ Π.ΑμεΑ /Φ.3 /2/ 22340/ 7-11-2005 και ΔΙΑΔΠ/ read more

Απόδειξη αποστολής εγγράφων με FAX και άρση φραγής στο Connection ID των FAX του Δημοσίου

16.8.2006

Από πολίτες και επιχειρήσεις έχει καταγγελθεί ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν προβεί σε φραγή της ένδειξης CONNECTION ID του FAX το οποίο διαθέτουν, με αποτέλεσμα οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις να μην έχουν απόδειξη αποστολής στη συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία απέστειλαν το FAX. read more

Εγκύκλιος για προμήθειες του Δημοσίου κατά τη διενέργεια διαγωνισμών

11.8.2006

Εν όψει της εφαρμογής από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/06 (ΦΕΚ 1042/Β΄) κοινής απόφασης του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και του Υπουργού Δικαιοσύνης για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και σε συνέχεια της ανωτέρω read more